ต่อจากครั้งก่อนที่นำเสนอว่าได้ไปร่วมกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนจัดขึ้น  จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้มากขึ้น เพราะเดิมเคยจัดที่ มศว เมื่อปีก่อน ตอนนั้นเรายังไม่รู้รายละเอียดของการจัดการความรู้ ไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ต้องทำกิจกรรมอะไร และทำเพื่ออะไร
แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของ มศว ทำให้เราต้องเรียนรู้จากท่านวิทยากรได้แก่
ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร (มศว)  รศ.มาลินี  ธนารุณ (ม.นเรศวร) และอาจารย์กรกฏ  เชาวะวณิช (สคส.) ใหม่ทั้งหมด ซึ่งท่านวิทยากรให้คำแนะนำเป็นอย่างดี 
สำหรับในการมาร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรม KM ของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ม.ศรีปทุมร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำให้ได้ฝึกประสบการณ์เพราะได้มาทบทวนกระบวนการต่างๆในการจัดกิจกรรมอบรมซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้
1. เรื่องเล่าความสำเร็จ และการสร้างขุมความรู้จากเรื่องเล่า
2. สังเคราะห์ "ขุมความรู้" ให้เป็น "แก่นความรู้" และสร้างตารางอิสรภาพ
3. ประเมินตนเอง สร้างธารปัญญา และบันไดแห่งการเรียนรู้
4. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่าย หรือเวีทีเสมือน (บล็อคใน GotoKnow)