โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

ตาสว่าง
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ

 

 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

                  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551 ณ  หอประชุม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 ผู้ศึกษาขอนำเสนอดังนี้

                                1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา                                    2.  กลุ่มที่ศึกษา

                                3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล                                 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล      

        5. สรุปผลการศึกษา                                                     6. อภิปรายผล

                                7. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพื่อประเมินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551

 กลุ่มที่ศึกษา

       กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่   นักเรียน  ระดับช่วงชั้นที่ 3  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

       การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้เครื่องมือ  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

ที่คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลเป็นผู้ออกแบบและสร้างขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

      คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการ  และให้นักเรียนทำแบบประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน

 สรุปผลการศึกษา

             ผลประเมินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551 พบว่า   รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมกิจกรรมฐาน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.86 ) รองลงมาคือการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.78) และความเหมาะสมกิจกรรมเพลง  อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.72 )  ตามลำดับ

  อภิปรายผล

                 ผลการประเมินโครงการภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา 2551  พบว่า รายการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมกิจกรรมฐาน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.86 ) รองลงมาคือการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.78) และความเหมาะสมกิจกรรมสมกิจกรรมเพลง  อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.72 )  ตามลำดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ พร้อมกับต้องการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงได้อีกแนวทางหนึ่ง  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ครูที่ปรึกษาและนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในห้องเรียน จากครูสู่นักเรียนและจากนักเรียนสู่นักเรียน

 ข้อเสนอแนะ

                1. ควรเชิญวิทยากรต่างชาติมาให้มากกว่านี้

                2. ควรจัดกิจกรรมให้ห้องอื่นในระดับชั้นเดียวกันด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

หมายเลขบันทึก: 223147, เขียน: 15 Nov 2008 @ 15:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

พวงอ้อย ไชยดี
IP: xxx.26.66.235
เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก อยากให้อาจารย์กรุณาส่งเมล์การจัด กิจกรรมฐาน เกม เพลง เพื่อเป็นวิทยาทาน เพราะที่โรงเรียนจะจัดวันที่ 20 ธ.ค. นี้

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ