อบรมหลักสูตร Behavior Change

ปลายทางของการทำ KM ที่เราอยากเห็นคือ Leaning Organization ซึ่งต้องใช้เวลาและอาศัยเครื่องมือต่างๆเข้าช่วย
   
        วันที่ 31 มีนาคม ผมได้เข้าอบรมหลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Creating a Learning Culture in Your organization : The Foundation of Knowledge Management โดยมีดร.เกศรา รักชาติ เป็นวิทยากร ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 9.00 – 16.30 น.
         วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) จากกรอบ The Five Disciplines ของ Peter Sange ทั้ง 5 วงจรที่ชัดเจน คือ 1) Team Learning 2) Shared Vision 3) Mental Models 4) Personal Mastery และ 5) Systems Thinking โดยวิทยากรได้ให้เทคนิคการสร้าง Team Learning ที่ใช้เครื่องมือ Reflective Conversation (การสนทนาที่มีคุณค่าและความหมายต่อกัน) เกี่ยวกับ
 • คำพูด
 • น้ำเสียง/ภาษา
 • ทักษะการฟัง
 • กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Left Hand Column)
 • บันไดของการคิด
 • กล้าแสดงความคิดเห็น/กล้าสอบถาม
 • ปัญญาทางอารมณ์ (EQ)
 • กระจกวิเศษ
 • สุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • นอกจากนี้วิทยากรได้เสนอสภาพแวดล้อมของ องค์กรที่มีสุขภาพดีอันเป็นบรรยากาศหรือสภาพองค์กรที่มีวัฒนธรรมเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่
  • Openness ( มีบรรยากาศที่เปิดกว้าง )
  • Mutual Respect ( มีความเคารพซึ่งกันและกัน )
  • Commitment ( มีคำมั่นสัญญา )
  • Shared Vision ( มีวิสัยทัศน์ร่วม )
  • Safe to Take Risk (มีความรู้สึกปลอดภัยต่อความเสี่ยง)
  • No Dictators ( ไม่มีผู้เผด็จการ )
  • O.K to Disagree ( สามารถมีความคิดเห็นที่ต่างไปได้ )
  • Being Listened to ( สามารถออกความคิดเห็นได้ พูดได้และมคนรับฟัง)
  • Humble ( มีความอ่อนน้อมถ่อมตน )
      วิธีการนำเสนอ ยกตัวอย่าง กระตุ้นให้พวกเรามีส่วนร่วม และการสรุปความคิดรวบยอด ของวิทยากร ช่วยให้เราเห็นกระบวนการที่จะนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการทำ KM ได้อย่างชัดเจน … ขอยอมรับว่าวิทยากรเก่งมาก…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)