การพัฒนางานบริการร่วมกันระหว่างภาควิชาพยาธิวิทยาและฝ่ายการพยาบาล (1)

เราทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (ถึงแม้เป็นข้อมูลชี้ความผิดพลาดของอีกฝ่าย)
พยาบาลเป็นกลุ่มคนทำงานในโรงพยาบาลที่คนห้องแล็บต้องเกี่ยวข้องด้วยอย่างมากในการทำงานประจำวัน  เพราะพยาบาลเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจให้คนห้องแล็บ รวมทั้งรับผลการตรวจเพื่อรายงานให้แพทย์ทราบ   ในอดีต ฝ่ายการพยาบาลจะเชิญตัวแทนจากห้องแล็บต่างๆ ในภาคฯ เข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหา และตอบข้อสงสัย ปีละ 1-2 ครั้ง  มีคนที่เคยเข้าร่วมประชุม บอกว่า เหมือนไปขึ้นเขียงยังไงไม่รู้  แสดงว่า รูปแบบการประชุม หรือการประสานงานแบบนี้ คงเป็นปัญหา   ที่สำคัญ การเพียงไปตอบข้อข้องใจ คงไม่ทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบแน่นอน

การหารือเพื่อวางกรอบการทำงานใหม่
เมื่อเดือนตุลาคม 48 จึงได้เชิญตัวแทนจากฝ่ายพยาบาล มาร่วมหารือ รูปแบบในการประสานงานของ 2 หน่วยงาน ผลการหารือคือเกิดคณะกรรมการร่วมพัฒนางานบริการพยาธิ-พยาบาล (เรียกกันสั้นๆ ว่า PCT พยาธิ-พยาบาล)  เราคุยกันว่า ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการ set ประเด็นเป็นเรื่องๆ  พร้อมมีข้อมูลประกอบ (หากมีเป็นสถิติจะยิ่งดี) เพราะจะไม่เป็นการพูดลอยๆ   เราทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (ถึงแม้เป็นข้อมูลชี้ความผิดพลาดของอีกฝ่าย)  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา  ทั้งหมดทั้งปวง เพื่อให้ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องที่สุด อันมีผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย  หัวข้อที่เราจะร่วมกันพัฒนาเป็นลำดับต้นๆได้แก่ เรื่องการส่งตรวจให้ถูกคน  คุณภาพของสิ่งส่งตรวจ และการรายงานผลผิดพลาด

สรุป ปรัชญาการทำงานร่วมกันของ 2 หน่วยงาน คือ

  • Quality of patient care in our goal
  • Openness
  • Management by fact and evidence

ผลการดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างไร แล้วจะเล่าให้ฟังบันทึกหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (0)