ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย ที่นำ RSS feed มาใช้เพื่องานประกันคุณภาพ

31 มีนา 49 ดิฉันและดร.ธวัชชัยเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง ระบบรวบรวมสารสนเทศงานประกันคุณภาพม.อ. ให้ webmasters และ เจ้าหน้าที่ QA ของมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 60 ท่าน การอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักประกันคุณภาพ โดยมีท่านรองฯ พิชิต เรืองแสงวัฒนา มาเปิดงาน

เหตุผลในการจัดการฝึกอบรม

กล่าวโดยสรุปคือ "เพื่อให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องมากที่สุด โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยในทุกตัวบ่งชี้ตามภารกิจ  และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวพบว่ามีความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องไปยังทุกเว็บไซต์ นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ เกิดขึ้นในแต่ละเว็บไซต์ บุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลมักจะไม่ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว"

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมคือ


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RSS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกในการกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ FeedSpring ซึ่งใช้ช่วยในการสร้างไฟล์ RSS สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถกระจายข่าวอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ RSS

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ที่ได้ติดตั้งระบบ PlanetMatter เพื่อรวบรวมไฟล์ RSS จากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน และอัตเดตข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในไฟล์ RSS จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งๆ

บรรยายและฝึกปฏิบัติ

ดิฉันแบ่งช่วงการอบรมเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการบรรยาย แนะนำเทคโนโลยี RSSซอฟต์แวร์ FeedSpring และระบบ PlanetMatter และช่วงหลังเป็นการฝึกปฏิบัติการสร้างฟีดและนำฟีดขึ้นเว็บและนำฟีดรวบไว้ที่ PlanetQA (http://km.psu.ac.th/planetqa) ซึ่งต้องขอบคุณ คุณวิภัทร ที่เป็นผู้ดูแลจัดการบริหารเครื่องแม่ข่ายและระบบ PlanetQA เพื่อการนี้

ในวันนั้นมีประมาณ 4 หน่วยงานที่ได้ทดลองนำเอาฟีดขึ้นเว็บของหน่วยงาน (หน่วยงานอื่นๆ ไม่ได้นำขึ้นเพราะข้อจำกัดในการโอนไฟล์ขึ้น server ของหน่วยงาน) หน่วยงานทั้ง 4 คือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
มน. ขอจองตัวอาจารย์ไว้ให้ไปช่วยเป็นแห่งที่ 2 ครับ (ต่อจาก มอ.) และ UKM ครั้งต่อไป (สัปดาห์หน้าที่ มอ.) เราได้เตรียมคน (คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล หรือคุณโอ) ไปปรึกษาพูดคุยเพื่อเตรียมการกับอาจารย์ไว้ด้วยแล้วครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
อ้อ ท่านอาจารย์หนึ่งก็ไป อยากให้ช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยครับ
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ณ ตอนนี้ได้เริ่มต้นไว้ที่ ม.อ. เป็นแห่งแรก ไว้ให้เป็นรูปเป็นร่าง พอจะเป็น Best practice ได้แล้ว ก็คงต้องคราวต้อง ลปรร. คะ :)

ส่วนในวัน UKM ที่ ม.อ. ก็สามารถคุยกันไปพลางๆ เพื่อปูพื้นก่อนได้คะ :)

และเอกสารก็อยู่ที่นี่คะ ระบบรวบรวมสารสนเทศงานประกันคุณภาพม.อ.  ชาว ม.น. และชาว UKM สามารถอ่านไปก่อนพลางๆ ได้คะ