31 มีนา 49 ดิฉันและดร.ธวัชชัยเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง ระบบรวบรวมสารสนเทศงานประกันคุณภาพม.อ. ให้ webmasters และ เจ้าหน้าที่ QA ของมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 60 ท่าน การอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักประกันคุณภาพ โดยมีท่านรองฯ พิชิต เรืองแสงวัฒนา มาเปิดงาน

เหตุผลในการจัดการฝึกอบรม

กล่าวโดยสรุปคือ "เพื่อให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องมากที่สุด โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยในทุกตัวบ่งชี้ตามภารกิจ  และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวพบว่ามีความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะต้องไปยังทุกเว็บไซต์ นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ เกิดขึ้นในแต่ละเว็บไซต์ บุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลมักจะไม่ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว"

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมคือ


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RSS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกในการกระจายข่าวสารล่าสุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ FeedSpring ซึ่งใช้ช่วยในการสร้างไฟล์ RSS สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถกระจายข่าวอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ RSS

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ที่ได้ติดตั้งระบบ PlanetMatter เพื่อรวบรวมไฟล์ RSS จากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน และอัตเดตข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในไฟล์ RSS จากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งๆ

บรรยายและฝึกปฏิบัติ

ดิฉันแบ่งช่วงการอบรมเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการบรรยาย แนะนำเทคโนโลยี RSSซอฟต์แวร์ FeedSpring และระบบ PlanetMatter และช่วงหลังเป็นการฝึกปฏิบัติการสร้างฟีดและนำฟีดขึ้นเว็บและนำฟีดรวบไว้ที่ PlanetQA (http://km.psu.ac.th/planetqa) ซึ่งต้องขอบคุณ คุณวิภัทร ที่เป็นผู้ดูแลจัดการบริหารเครื่องแม่ข่ายและระบบ PlanetQA เพื่อการนี้

ในวันนั้นมีประมาณ 4 หน่วยงานที่ได้ทดลองนำเอาฟีดขึ้นเว็บของหน่วยงาน (หน่วยงานอื่นๆ ไม่ได้นำขึ้นเพราะข้อจำกัดในการโอนไฟล์ขึ้น server ของหน่วยงาน) หน่วยงานทั้ง 4 คือ