สรุปการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลเกาะช้าง ครั้งที่ 1


 

สรุปการประชุม

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลเกาะช้าง

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเกาะช้าง

รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม

 

  1. นายศราวุธ  อยู่เกษม
  2. ว่าที่ ร้อยตรี นุกูล สัมฤทธิ์สุทธิ์
  3. นางสาวอรวรรณ ถือสัตย์
  4. นางสาวพรชนก รัตนพิทักษ์
  5.  นางวรรณภา บุญอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม           นายศราวุธ อยู่เกษม            ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

เริ่มประชุม                            เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1                 ประธานแจ้งให้ทราบ

                1.1 ตามที่กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเกาะช้าง ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น เพื่อให้การดำทำงานมีคุณภาพเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน

                1.2 บริบทของงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย

1.              งานเทคโนโลยีทางสุขภาพทั่วไป ไม่รวมเทคโนโลยีทางการแพทย์

2.             งานคอมพิวเตอร์และ Internet

3.             งานประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย

4.             งานเวชระเบียน

5.             งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.

6.             งานฐานข้อมูลเอกสารต่างๆ

7.             งานคลังข้อมูล เช่น คลังภาพถ่าย

8.             งานซ่อมบำรุงเทคโนโลยี

9.             งานพิจารณาจัดซื้อเทคโนโลยี

10.      งานห้องสมุด

มติที่ประชุม                          รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องพิจารณา

        2.1  เรื่องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552

        มติที่ประชุม          ได้พิจารณาตัดบางรายการและเพิ่มเติมในบางหัวข้อ จึงสรุปและปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

        2.2 กำหนดการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม          ประชุมเดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสมและเร่งด่วน

        2.3  พิจารณาโครงการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ 2552

มติที่ประชุม           สรุปโครงการที่จะปฏิบัติในปีงบประมาณ 2552 ดังต่อไป

1.                               โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมเวชระเบียน(โปรแกรม HOsXP)

2.                               โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3.                               โครงการจัดทำวารสาร/นิตยสาร จดหมายข่าว โรงพยาบาลเกาะช้าง ร่วมกับงาน

สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

4.                               โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

5.                               โครงการพัฒนาระบบวิทยุการแพทย์ฉุกเฉิน

6.                               โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำงานศูนย์ข้อมูล

7.                               โครงการจัดระบบงานบริหารเวลาบุคคล

8.                               โครงการจัดซื้อโน๊ตบุ๊คสำหรับผู้บริหาร

9.                               โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

10.                        โครงการจัดทำห้องสมุดโรงพยาบาลเกาะช้าง

11.                        โครงการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

12.                        โครงการจัดซื้อ Server งานฐานข้อมูล            

        2. 4  พิจารณาทบทวนแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับ ICT

        มติที่ประชุม         ขอยกเรื่องเป็นการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากหมดเวลาของการประชุม

ปิดประชุม                    เวลา 16.00 น.

 

หมายเลขบันทึก: 221040เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2008 21:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท