Talent Management การวิจัยรพ เชียงราย

เริ่มจาก ความคาดหวัง เริ่มจาก สิ่งที่ทำได้ดี ความสำเร็จ

ดิฉัน ได้ รับมอบหมาย จาก ท่าน ผู้อำนวยการ ให้ทำ เรื่อง พัฒนางานวิจัยในโรงพยาบาล

เป็นสิ่งที่ อยากทำมาก ค่ะ เพราะคิดว่า พอมีความรู้จากการทำงานในอดีต อยู่บ้าง และมีเครือข่าย สามารถที่จะขอความช่วยเหลือ ได้ อยู่ (โดย เฉพาะใน g2K นี้)

อีก ประการ คือ นายเปิดเวทีให้ ทั้งบนทั้งล่าง

ทีมผู้บริหารระดับสูงรพ เชียงรายฯ มีการประชุมทุก อาทิตย์  ซึ่งจะเป็นจุดที่จะช่วยสนับสนุน งานให้เดินได้ อย่างเยี่ยม

น้องๆ ที่รพ ไม่ว่า จะเป็นแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ของเรา มีคนที่มีความสามารถ Talent อยู่ เพียบ

ดิฉัน เริ่มจาก ความคาดหวัง  เริ่มจาก สิ่งที่ทำได้ดี  เริ่มจากความสำเร็จ

ขอความคาดหวังก่อน จาก ผู้บริหาร ระดับสูง ของโรงพยาบาล ที่มี 7-8 ท่าน ว่า ท่านอยากให้ การทำงานวิจัยในโรงพยาบาลเราเป็นอย่างไร ได้มาหลายข้อทีเดียว

แล้วขอ เชิญ ประชุม ผู้ ที่สนใจ มี ศักยภาพในการทำวิจัย จาก หน่วยฝ่ายต่างๆ  ไป หนึ่งครั้ง เชิญ เร็ว ๆ ทั้งหนังสือ และด้วยวาจา

ประชุมไปแล้ว เมื่อ   17 ตค 51 โดยการประสานงาน และจัดการ ของทีม เลขา งานวิจัย ผู้ มีความสามารถ ของรพ ดร สง่า และน้องแดน 

ดิฉันชอบ บรรยากาศ การประชุมมาก แบบ ดอกอะไร (ไดอะล็อก)

เราเริ่มด้วย ขอความคาดหวัง แต่ละท่าน อยากให้การทำงานวิจัยในโรงพยาบาลเราเป็นอย่างไร  โดยเอาข้อมูลผู้บริหารมาวางให้ที่ประชุมดู แล้วขอเพิ่ม รวมได้ 13 ข้อ

แล้วทำ multi voting ได้คะแนนสูงสุด 4 คะแนน รวม 3 หัวข้อ คือ

    1.กำหนด Theme ในแต่ละปี,แต่ละช่วง ช่วง ให้ล้อกันทั้ง รพ.    2. เริ่มวิจัยจากงานประจำ และ วิจัยเชิงประเมินโครงการ IRBM  3. เพิ่มความสะดวกใน Process การทำดำเนินการด้านจริยธรรม เงินทุน, การตีพิมพ์ เน้นให้เกิดระบบที่ปฏิบัติได้จริง

                            คะแนน รองลงไป 3 คะแนน 3 ข้อ คือ

1.ให้ทุกหน่วย ทำวิจัย พยาบาล แพทย์ นิสิต  2.สนับสนุนให้เกิดนักวิจัยใหม่ๆ ระบบพี่เลี้ยง  3.จัดทำวารสารของโรงพยาบาล

จากนั้น ให้ เล่า Success story เรื่อง ความสำเร็จหรือสิ่งดีๆ ที่โรงบาลเรามีอยู่แล้วเกี่ยวกับการทำวิจัย  ได้แก่  

ดร.สง่า เสนองาน กก.จริยธรรมทำงานเป็นระบบ มีประสบการณ์มากขึ้นการทำงานพิจารณา งานวิจัย การพิจารณา เร็วขึ้น Clinical Trial – เราทำได้เยอะ มีประมาณ 20 เรื่อง ตีพิมพ์ 3 เรื่อง

อนพ. ศุภเลิศ คุณหมอ โอ๋ เล่าที่ นิสิตปี 4 ได้ทำวิจัย ในวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวในปีก่อน ให้ทำง่ายๆ  3.  step ให้เวลา 1 เดือน. กลุ่มนิสิต 3 คน/เรื่อง  ได้ สอน 3 ครั้งแล้วให้ทำวิจัยเลย โดยจัดพี่เลี้ยงให้ 2 คน( แพทย์ และอ พยาบาล ปริญญาโท เอก )พบว่ามีการวิจัย 3 Papers.ที่น่าสนใจมาก   ได้แก่  พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วย  2. การใช้ computer ของนักเรียน สามัคคี 3 พฤติกรรม internet กับผลการเรียนของนักเรียน

เรามีการวางแผนงบประมาณ และสามารถทำเลย  ได้ตั้งงบแล้วที่จะเชิญ อ. บรรยาย ให้ความรู้ (ได้ตั้งงบประมาณ อบรม 104000 บาท และ เตรียมงบวิจัยมี  ให้ทำ 30 เรื่องละหนึ่งหมื่นบาท )

 น้องปรอยเล่าเรื่องที่ คุณ ประกายแก้ว หัวหน้าพยาบาล มอบนโยบายให้พยาบาลที่จบโท 76 คน ทำวิจัย 2 คน ต่อเรื่องต่อปี

 ดิฉันเล่าโครงการ Talent ของกรมควบคุมโรค ใน internet มีแนวทางคล้ายของ รพเรา ที่เลือกTalentมาให้พี่เลี้ยงคัดมาทำวิจัย และจัด incentive  ให้ (ข้อมูลหาได้ เพิ่ม เติม จากบล็อก อ อัจฉรา )

คุณ สง่าว่า เจ้าหน้าที่เรา 3 คนเป็นกรรมการ เครือข่ายวิจัย ภาคเหนือ สามารถประสานความช่วยเหลือและความรู้เพิ่มได้

และรพ เราเริ่มมีการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ ทำแล้ว และกำลังทำ

สิ่งที่จะทำต่อไป (ททท)

เราจะเสนอทีมผู้บริหารโรงพยาบาลให้ คัดเลือก talent ของโรงพยาบาล ที่เป็นแผน ที่จะคัดอยู่แล้ว(แผนบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ จะคัดTalent 10% ของข้าราชการ 969 คน) จะได้ประมาณ 100 คน

แล้วให้โอกาสคนกลุ่มนี้ ทำวิจัยหรือ นวัตกรรมโดยทำในงานปกติ และให้ทุกกลุ่มฝ่ายสนับสนุน โดยอาจให้จับกลุ่มกับทีม ปริญญาโทของพยาบาล ทำในเรื่องที่น่าสนใจ-หาพี่เลี้ยง แพทย์ที่ทำวิจัยอยู่แล้วและ หัวหน้างาน ทีม สหสาขามาช่วยด้วย 

-กก.จริยธรรมจะปรับการทำงานให้คล่องตัวขึ้นในการพิจารณางานวิจัย จะปรับโครงสร้างโดยเพิ่ม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร (ทาบทาม พ ศิริราช พ พัชรี พ จุลพงศ์ อ. คุณประกายแก้ว ทพ ศิรินทิพย์ พญ มารยาท) ในกรรมการ เพื่อให้คล่องตัว ปรับการประชุมให้สอดคล้อง ส่วนทีมเลขาจะคงเดิม

- ปรับ Theme กำหนดทิศทางกลุ่มการวิจัยในปีนี้ เน้นการประเมิน โครงการบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์กับทั้ง 22 โครงการ(ขอความเห็น กก ทีมผู้บริหาร และกรรมการงานวิจัย)

 ทำระเบียบการเงินที่ช่วยเหลือการวิจัย.ออกนโยบาย ทำระเบียบให้สะดวกง่าย (เข้ากก.ทีมนำรพ.)

-จัด อบรมสถิติวิจัย การวิจัย เชิญ อาจารย์ที่สอนและสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นพี่เลี้ยง ร่วมทำวิจัย 1 ปีกระตุ้นทีม 22 โครงการให้ทำวิจัยในการประเมินผลต่อ

- เวทีนำเสนออาจจัดในวันเกิดโรงพยาบาล ให้มีจัดทุกปี

แต่งตั้ง กรรมการพัฒนางานวิจัย

ข้อเสนอจากที่ประชุม ให้ตั้ง 15 คนพยาบาล แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ เทคนิค( lab) การเงินกลุ่ม PCT กลุ่มฝ่าย ต่างๆ

น้องแดน และคุณ สง่าสรุปงานมาให้ ดิฉัน เอานำเสนอทีมผู้บริหาร วันจันทร์ ที่ผ่านมา ก็ ปรากฏว่า ไม่มีปัญหา ผู้บริหาร เห็นด้วย ให้ ดำเนินการเลย และจะสนับสนุนต่อค่ะ เรื่องการเงิน เรื่องคัด Talent เรื่องวารสาร

และยังมอบหมายให้ ดิฉันไปทาบทาม นพ วัฒนา (คุณหมอหนิง) อายุรแพทย์ ผู้มีฝีมือ ทางด้านนี้ มาเป็นบรรณาธิการด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตที่มีความสุขความเห็น (23)

เขียนเมื่อ 
 • เข้ามาชื่นชมการทำงานของคุณหมอค่ะค่ะ

น้องนก รวดเร็วจริง

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยครับ...

กลุ่มคน Talent นี่ไม่ต้องทำอะไรเขาก็จะหางานอยู่เสมอ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีเวทีในการคิด การแสดงออก และรอรวบรวมความรู้ได้เลย...

จะคอยติดตามผลงานนะครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์...คิดถึงๆๆค่ะ พอลล่าแวะมาให้กำลังใจทุกคนในรพ. นะคะ สู้ๆๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 • อ่านแล้วเห็นความสุข เต้นระบำรำฟ้อน แทรกอยู่แทบทุกบรรทัดเลยครับ
 • ลงว่าคนเรา มีใจให้กับงาน และยังได้รับการตอบรับ สนับสนุนในแนวทางที่คิดที่ทำ .. ความสุข สนุก รื่นเริง บันเทิงใจ  ไม่ต้องไปหาที่ไหน  เพราะมีพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วในหน้าที่การงานอันบริสุทธิ์นั่นเอง
 • ขอแอบอิ่มใจ สุขใจกับทุกอย่างที่ดำเนินไปด้วยอีกคนครับ
เขียนเมื่อ 

-สวัสดึค่ะ ขอเรียนรู้ด้วยคนค่ะ

-วันนี้คุณหมอเล่นมุข  ดอกอะไร (ไดอะล็อก)

-มาชวนคุณหมอไปดูเมฆ   ที่นี่ค่ะ 

ตามคุณหมอมาด้วยความชื่นชมเสมอมาค่ะ

ในระบบราชการที่มีการพัฒนาทางวิชาการ รพ.เชียงรายเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องค่ะ

ขอให้กำลังใจและทำงานอย่างมีความสุขค่ะ

ขอบคุณ น้องๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน อาจารย์ ทุกท่านที่มาให้ ความเห็นนะคะ ดีใจ เห็น เมลล์ จาก support

โอ เยอะดีจัง

ขอบคุณ น้อง P

มากๆ ครับ ตามไปอ่านบล็อก แล้วทึ่งความสามารถ คนหนุ่มไฟแรง

 

ขอบคุณ น้อง พรหล้า P

4. paula ที่ปรึกษา~natadee น่ารักสดชื่น แห่ง พรพ มีข่าวคราวการทำงานและเก็บประเด็นดีๆ จากพื้นที่มาแบ่งปันเสมอ
ขอบคุณ อาจารย์ P
5. Handy
ความเห็นอาจารย์ ทำให้ นึกภาพเห็นเลยค่ะ เป็นภาพยนตร์ ต่อเนื่อง
มี วงดนตรี ตีฉิ่งตีกลอง โห่ร้อง เต้นระบำรำฟ้อนมาเลย มาเชียร์เสียงดัง (เหมือนเวลาที่เขาเลือกตั้งกัน)
แต่ที่ พิเศษสุด หัวหน้าวงรำ เป็นอาจารย์ Handy รำเฉิบๆ นำมาใน ชุดโจงกระเบนพร้อมผ้าพาดไหล่ และรอยยิ้มกว้าง
ขอบคุณ ครูต้อย P
6. krutoi มิตรรัก แฟนเพลง  ขอบคุณ สำหรับบล็อกเมฆนะคะ

สุดท้ายขอบคุณ

 P

 ดิฉันถือ อ อัจฉรา เป็น ครู great teacher ผู้สร้างความบันดาลใจให้ดิฉัน โดยเฉพาะจากบล็อก  การทำงานสร้าง Talent ของท่านซึ่งทำให้ดิฉันมีความคิดงอกงามทุกครั้งที่อ่านค่ะ

ขอบคุณ น้องๆ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน อาจารย์ ทุกท่านอีกครั้งนะคะ ขอขยายจากบล็อกความเห็นส่วนท้ายที่ ตัวเล็ก กะจิ๋วหลิว เพิ่มเติม ว่า

ขอบคุณ น้อง พรหล้า 4. paula ที่ปรึกษา~natadee น่ารักสดชื่น แห่ง พรพ มีข่าวคราวการทำงานและเก็บประเด็นดีๆ จากพื้นที่มาแบ่งปันเสมอ

ขอบคุณ อาจารย์ 5. Handy ความเห็นอาจารย์ ทำให้ นึกเห็นภาพเลยค่ะ เป็นภาพยนตร์ ต่อเนื่อง มี วงดนตรี ตีฉิ่งตีกลอง โห่ร้อง เต้นระบำรำฟ้อนมาเลย มาเชียร์เสียงดัง (เหมือนเวลาที่เขาเลือกตั้งกัน)

แต่ที่ พิเศษสุด หัวหน้าวงรำ เป็นอาจารย์ Handy รำเฉิบๆ นำมาใน ชุดโจงกระเบนพร้อมผ้าพาดไหล่ และรอยยิ้มกว้าง

ขอบคุณ ครูต้อย 6. krutoi มิตรรัก แฟนบล็อก ขอบคุณ สำหรับบล็อกเมฆนะคะ

สุดท้ายขอบคุณ 7. พ.ญ. อัจฉรา เชาวะวณิช เพิ่งเอากลอนไปติดที่ห้องพักอาจารย์แพทย์เมื่อ อาทิตย์ ก่อนเองค่ะ ว่า

POOR TEACHER TELLS,

AVERAGE TEACHER EXPLAINS,

GOOD TEACHER DEMONSTRATES,

GREAT TEACHER INSPIRES

ดิฉันถือ อ อัจฉรา เป็น ครูผู้ยิ่งใหญ่ great teacher ผู้สร้างความบันดาลใจให้ โดยเฉพาะจากบล็อก การทำงานสร้าง Talent ของท่าน ซึ่งทำให้ดิฉันมีความคิดงอกงามมากมาย ทุกครั้งที่อ่าน

แวะมาเรียนรู้ค่ะ

......

ไปเชียงรายกับพี่หมอเจ๊ (จากกระบี่) 4 วัน ไม่มีโอกาสเจอ หมอหน่อยเลย

แว๊บ ๆ ไปเดินใน รพ.อยู่ แต่หมอเบิร์ดว่าหมอหน่อยยุ่งมั่ก ๆ ๆ

อิอิอิ

เอาเป็นว่า เฮฮา 6 คงมีโอกาสได้เจอกันที่ห้องนั่งเล่นนะคะ

ยุ่งพอกับน้องงเบิร์ด อะค่ะ

อย่างกับอยู่กัน คนละโรงบาล น้าน นาน เจอกันที

วันนั้น ได้คุยโทร กับ คุณหมอเจ้ แล้วก็ รีบเดินทางไปประชุม กทม ไม่ทราบว่าคนสวยมาหลายคน

ขอบคุณความเห็น น้าอิ่งอ๊อบคนสวย นะคะ

แต่ งงๆ ค่ะที่บอกเรื่อง เฮฮา 6 เจอกันห้องนั่งเล่นที่ไหนเอ่ย

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ในรพ.ทุกคนนะคะ

ชื่นชมการทำงานของจนท.ในรพ.ด้วยใจจริง ชอบวิธีการนำเอา TM ลงสู่การปฏิบัติ

ที่มีแนวโน้มของความเป็นไปได้สูงอย่างนี้

อ้อ! ชอบวิธีการที่คุณหมอและทีมช่วยกันคิดหาทางให้ได้Theme ที่จะทำให้คนกล่าวถึงและล้อกันได้ทั่ว รพ. ซึ่งเป็ยอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องจัดการประชุมชี้แจงให้เสียเวลา เจ้าที่ทุกคนก็ทราบได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ดังเช่น คุณประกายแก้ว สร้างconcept ว่า พยาบาล ต้อง สวย เก่ง ฉลาด และแสนดี เป็นต้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมคุณหมอที่ทั้งน่ารักและแสนดี อย่างนี้มีความสุขกันทั้งคนไข้และทีมงานเลยนะคะ

การวิจัยเป็นstrategyที่จะผลักดันส่งเสริมทั้งคนทั้งงานได้อย่างดียิ่งค่ะ การทำงานวิจัย และนำแนวคิดKM เข้ามาใช้ไปด้วยกันจะทำให้ "งานได้ผล คนเป็นสุข" ดีจังเลยนะคะ

ขอยืนเชียร์ให้กำลังใจคุณหมอและทีมงานทุกท่านค่ะ

ลืมตอบ อาจารย์ โสภา ไปเลย

ตามไปอ่านดูอยากรู้จัก ว่า อาจารย์ เป็นใคร เขียนเรื่อง Talent ที่เราสนใจ

พอเข้าไป แล้ว ที่ตั้งใจว่าจะตอบก็ไลปืม ลืมไป มัวไป อ่านที่อาจารย์ เขียนทีละบล็อก ทีละเรื่อง จนหมดเวลา และลืมตอบ ลืมสนิท ขอ อำไพค่ะ

จน อาจารย์ นุช มาทักคราวนี้ มาอ่านความเห็นของเธอเลยเพิ่งนึกได้ว่าโอ ยังไม่ได้ตอบ อ โสภา

ถือโอกาสตอบพร้อมกันเลย

ดีใจจังเลย ที่อาจารย์ นุชมาทัก เคยอ่านเมื่อก่อนชอบธรรมะ ที่แทรกมา กับเรื่อง ที่อาจารย์ เขียน

เมื่อเช้านี้ ตั้งใจจะไปดู เรื่องการทำเวที ลดความอ้วน ของ พิษณุโลก แต่ บังเอิญ ไปเจอ บล็อก อาจารย์ เข้า ติดเสน่ห์ เลยแหละค่ะ เฝ้าวนเวียนอ่าน จน ไปทำงานเกือบสาย(ปกติ ไปทำงานเช้าค่ะ)มีเรื่องดีๆ จากบล็อก อาจารย์ ได้อีกหลายวัน(เลยลืมเรื่องอ้วน ที่ตั้งใจจะไปอ่านตอนแรกไปเลย)

ไม่อยากรีบ ค่อยๆ ละเลียดอ่านช้าๆ อ่านทีละตัว ช้อบ จัง อาจารย์ เขียนได้ความรู้สึกที่ดี อุ่นๆ อิ่มๆ สบายๆ ไม่รู้เป็นอะไร อ่านแล้ว สุขสงบ เหมือนกิเลสน้อยลง ของกู ตัวกู น้อยลง

เขียนเมื่อ 

พาสาวพะเยา มาสวัสดีเจ้า คุณหมอ เชียงราย เจ้า

ยินดี ตี้ได้ฮู้จัก เจ้า

คุณแม่ใหม่ คุณ พ่อ น้องพอ น้องเพียง และยังมีคุณตา ครอบครัวน่าฮัก

เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาอ่าน blog ของอาจารย์ก็พบว่ามีคำถามถึงตัวเอง จึงขออนุญาติตอบตรงนี้นะคะ ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ รพ.น่านค่ะ ต้องขอขอบคุณอ.เป็นอย่างสูงที่ได้ติดตามอ่านบทความใน block Talent พี่เขียนขึ้นมา ด้วยความที่สนใจในเรื่องนี้ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆ (ที่รพ.ยังไม่ได้มีการนำแนวคิดนี้มาใช้) สิ่งที่เขียนเป็นการอ่าน และทบทวนเอกสาร และวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่จดไว้อ่านคนเดียวก็เสียดาย ก็เลยเอาเขียนลง block หน่ะค่ะ ดีใจที่อ.ติดตามอ่านค่ะ ดิฉันยังได้ติดตามอ่านบทความของ อ. และ พญ.อัจฉรา ด้วย ขอชื่นชม ที่สามารถนำเอาหลักการลงสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ จริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ลืมแนะนำตัวอีกอย่างนึงค่ะ ดิฉันเป็นคนเชียงรายค่ะ เคยเป็นศิษย์เก่ารพ.เชียงราย อยู่ 2 ปี เสียดายไม่มีโอกาสได้อยู่เชียงรายนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ในรพ.ทุกคน ได้สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปค่ะ

ดีใจ ที่ทราบว่าน้องโสภา เป็น ศิษย์เก่ารพ.เชียงรายฯ

ยิ่งทราบว่า ทำงานอยู่น่าน ต้องนับถือ ๆ

แต่ละท่าน แต่ละคน ที่พบเจอ ล้วนแต่ผู้เป็นต้นแบบ คนดี ในวงการสาธารณสุข

ชนิดที่บอกได้เต็มปากเต็มคำ เป็นของแท้

น่าน เมืองคนดี เลยค่ะ

ตามมาขอบคุณ คุณหมอที่พาไปเยี่ยมบันทึกของคนไร้กรอบค่ะ

ขออนุญาตเข้ามาทำความรู้จัก พร้อมส่งกำลังใจในการทำงานมาด้วยค่ะ ^_^

กาแฟกับปาท่องโก๋

ขอบคุณ คุณ ครูปู มากๆ เลย

แอบรู้จัก มาก่อนแว้ว

เห็น comment ในบล็อก เรื่อยๆ

นึก ชมในใจว่าครูปู มี พลัง เมตตา มีพลังปรารถนาดี เยอะค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ 
 • อาทิตย์นี้หยุดหลายวัน
 • ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
 • ปลายฟ้า.. มาส่งความรักความห่วงใยให้ค่ะ
 • เดือนแห่งความรัก
 • ขอให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง
 • มาชวนไปอ่านนิทานกล่อมฝัน
 • ตำนานวันวาเลนไทน์ค่ะ
 • แล้วเราจะได้พบกับความรัก...ที่เสียสละ...
 • "รัก  ย่อมเข้าใจในรัก"
 • รักด้วยหัวใจ...มิใช่รักด้วยกาย...
 • อยากให้วัยรุ่น สมัยนี้ได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงนะคะ

      ปลายฟ้าเชิญชวน  ส่งรูปและนิยามรัก

                    

ขอบคุณค่ะ

น้องปลายฟ้า คิดดี ทำดี ได้ดี

และยังมาชวน เพื่อนๆ ในบล็อก ทำดี ดี ทบเท่าทวีคูณ เลยนะคะ

หมายเลขบันทึก

220146

เขียน

01 Nov 2008 @ 12:15
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 08:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 23, อ่าน: คลิก