เป็นความน่าสนใจอย่างมากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้ Theme “60 ปี 60 ล้านความดี เริ่มที่เยาวชน ” นี้ในการขับเคลื่อนงานในปี 2549 และดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19-20 มีนาคม 2549 ณ เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จ. สระบุรี  มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ร่วมงานก็คือกลุ่ม โครงการ มูลนิธิ เครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานให้แก่ สสส.ช่วยกันระดมความคิดค้นหาเป้าหมาย แนวทาง วิธีการปฏิบัติงานการสร้างเสริมสุขภาวะในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน โดย ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้
          ซึ่งในงานวันที่ 19 มีนาคม   ช่วงเช้า มีการแบ่งกลุ่มเป็น 7 คณะ ซึ่งแต่ละคณะจะต้องเล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling)  ที่ประสบผลสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกคนชื่นชม แสดงความยินดีในความสำเร็จ และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นต่องานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งมีหลายกลุ่มอยู่ในคณะ อันได้แก่   สุรา ยาสูบ อุบัติเหตุ” “อาหารคุ้มครองผู้บริโภค” “ชุมชนเป็นสุข  ”  “ สื่อ และมีกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมได้แก่   เครือข่ายมดแดง” “เครือข่ายไม่กินหวาน” “เครือข่ายองค์กรงดเหล้า” “ เครือข่ายเยาวชนคนรักผัก และมีหลายสถาบันเข้าร่วมได้แก่   Child Watch สถาบันรามจิตติ ” “ สถาบันรักลูก ” “  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ” “  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์” “  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งมูลนิธิต่างๆ เช่น   มูลนิธิฟ้าเดียว ” “มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” “มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว” “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นต้น  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมาก ที่หลายท่านก็อยากเล่าเรื่องที่ประสบผลสำเร็จและงานต่อไปที่จะทำ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ร่วมงานเกือบ 150 คน ทำให้บางท่านก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องเวลาก็หมดพอดี ก็เห็นบางท่านจับกลุ่มคุยกันนอกรอบ  และจากจำนวนผู้เข้าร่วมมากมายนี้ ทำให้ห้องประชุมแคบไปถนัดตาเลยทีเดียวและสิ่งที่ดิฉันทึ่งคือมีกลุ่มคนมากมายที่ทำงานกับเด็กหลากหลายอาชีพที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มหมอ หลายแขนง พยาบาล ครู เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข  เป็นต้น ทำให้รู้สึกว่ามีคนสนใจที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกๆ ด้านเพื่อเด็กมากมายและ ยังส่งผลสะท้อนว่ายังมีเด็กอีกหลายกลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ในหลายภูมิภาคที่ไม่ใช่แค่จังหวัดนำร่องเท่านั้น แต่จะขยายเครือข่ายการทำงานเพื่อเด็กไปอีกจนทั่วไทย แหมน่าชื่นใจจริงๆ ที่มีคนสนใจที่จะทำงานเพื่อเด็ก
            จากการเล่าเรื่องในช่วงเช้า ทำให้เปิดโลกทัศน์ของดิฉันว่ามีหลายโครงการที่ดิฉันไม่รู้จัก.....ไม่ว่าจะเป็น โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน, WE CARE, โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้, โครงการสานสามวัย โครงการเด็กรักถิ่น โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ตามรอบเท้าพ่อ เป็นต้น  ซึ่งทุกโครงการที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายโครงการที่ สสส. ได้จัดทำเพื่อเด็กและเยาวชน  และการมารวมกลุ่มครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในสายงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น
            และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันก็ได้มีการตั้งโจทย์  อยากเห็นสุขภาวะเยาวชนไทยเป็นอย่างไร (ปี’ 49)เพื่อระดมสมองหาเป้าหมายการทำงานของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมองไปในหลายๆ เรื่องได้แก่
  • สร้างโอกาสให้กับเด็กทุกระดับ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย
  • การดูแลระบบสังคมเน้นจริยธรรมทุกระดับกับเด็ก (พิการ ด้อยโอกาส พิเศษ)
  • การผลักดันนโยบายสาธารณะ “เด็กดี”( ยุทธศาสตร์: สื่อ คุณภาพครอบครัว พื้นที่คุณภาพ)
  • เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมของตนและสังคม

 

และจะต้องมีกลไกการขับเคลื่อนโดยให้เด็กมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน