แบบฝึกเสริมทักษะ

แบบฝึกเสริมทักษะ

การสร้างและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความเป็นมาและความสำคัญ เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ส่วนมีลักษณะเป็นนามธรรม ที่มีโครงสร้างประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในรูปของอนิยาม และสัจพจน์ การใช้เหตุผล และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง (กรมวิชาการ2546:1)ทวีป มหาวิจิตร์(2536:2)ได้กล่าวถึงความเป็นนามธรรมของวิชาคณิตศาสตร์ว่ายากแก่การสอนของครู และการเข้าใจของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ฉวีวรรณ กีรติกร(2532:191)ได้กล่าวว่า การนำแบบฝึกเสริมทักษะแทนแบบฝึกหัดที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างขึ้น ตลอดจนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่แตกต่างไปจากเดิม จะทำให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และชัยฤทธิ์ ศิลาเดช(2543:5)ได้กล่าวถึงการเพิ่มความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วยการทำโครงงานคณิตศาสตร์ กรมวิชาการ(2544:44)ได้กล่าวถึงการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนมีความสามารถทางสติปัญญาแตกต่างกันทำให้นักเรียนำได้สร้างความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การที่จะทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวตวันวิทยามีทักษะในการเรียนรู้เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผู้รายงานจึงได้สร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและชุดสุดท้ายของแบบฝึกเสริมทักษะได้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพในตัวเองโดยใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการทำโครงงานคณิตศาสตร์ รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา5ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 3.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มาใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนเวตวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต5 จำนวน 2ห้องเรียน 68 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 จำนวน 33 คนที่กำลังเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2549โดยการสุ่มแบบเจาะจงเลือกห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1.แบบฝึกเสริมทักษะจำนวน15ชุด 2.แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 16 แผน 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าt สรุปผลการศึกษา 1.แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ89.13/83.23 2.คะแนนการสอบโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3.นักเรียนนำความรู้และทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มาใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ 1.ในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม ครูต้องกำชับให้นักเรียนแนะนำช่วยเหลือเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจ ด้วยความมีน้ำใจไมตรีที่ดี 2.ครูผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้นักเรียน ได้ศึกษาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกันศึกษาเกณฑ์การประเมินโครงงาน การจัดแสดงผลงาน กำหนดเวลาการส่งโครงงานกับนักเรียน และครูผู้สอนต้องให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำโครงงาน ให้คำชมเชย กระตุ้น เสริมแรง เป็นสิ่งจำเป็นที่ครูต้องปฏิบัติ เนื่องจากการทำโครงงานต้องใช้เวลาศึกษานอกเวลาเรียน ดังนั้นครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการทำโครงงานในครั้งแรก เพราะจะเป็นกำลังใจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะทำโครงงานเรื่องต่อ ๆ ไปอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบฝึกเสริมทักษะ

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์#การสอนคณิตศาสตร์#โครงงานคณิตศาสตร์#เศษส่วน#สพท.อบ.5

หมายเลขบันทึก: 219272, เขียน: 28 Oct 2008 @ 12:07 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 17:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

48f7f04332e7f

การสร้างและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความเป็นมาและความสำคัญ เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ส่วนมีลักษณะเป็นนามธรรม ที่มีโครงสร้างประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในรูปของอนิยาม และสัจพจน์ การใช้เหตุผล และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง (กรมวิชาการ2546:1)ทวีป มหาวิจิตร์(2536:2)ได้กล่าวถึงความเป็นนามธรรมของวิชาคณิตศาสตร์ว่ายากแก่การสอนของครู และการเข้าใจของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ฉวีวรรณ กีรติกร(2532:191)ได้กล่าวว่า การนำแบบฝึกเสริมทักษะแทนแบบฝึกหัดที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างขึ้น ตลอดจนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่แตกต่างไปจากเดิม จะทำให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และชัยฤทธิ์ ศิลาเดช(2543:5)ได้กล่าวถึงการเพิ่มความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วยการทำโครงงานคณิตศาสตร์ กรมวิชาการ(2544:44)ได้กล่าวถึงการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนมีความสามารถทางสติปัญญาแตกต่างกันทำให้นักเรียนำได้สร้างความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การที่จะทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวตวันวิทยามีทักษะในการเรียนรู้เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ผู้รายงานจึงได้สร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและชุดสุดท้ายของแบบฝึกเสริมทักษะได้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพในตัวเองโดยใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการทำโครงงานคณิตศาสตร์ รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา5ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 3.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มาใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549โรงเรียนเวตวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต5 จำนวน 2ห้องเรียน 68 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 จำนวน 33 คนที่กำลังเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2549โดยการสุ่มแบบเจาะจงเลือกห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1.แบบฝึกเสริมทักษะจำนวน15ชุด 2.แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 16 แผน 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าt

สรุปผลการศึกษา

1.แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ89.13/83.23

2.คะแนนการสอบโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

3.นักเรียนนำความรู้และทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน มาใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1.ในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม ครูต้องกำชับให้นักเรียนแนะนำช่วยเหลือเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจ ด้วยความมีน้ำใจไมตรีที่ดี

2.ครูผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้นักเรียน ได้ศึกษาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ร่วมกันศึกษาเกณฑ์การประเมินโครงงาน การจัดแสดงผลงาน กำหนดเวลาการส่งโครงงานกับนักเรียน และครูผู้สอนต้องให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำโครงงาน ให้คำชมเชย กระตุ้น เสริมแรง เป็นสิ่งจำเป็นที่ครูต้องปฏิบัติ เนื่องจากการทำโครงงานต้องใช้เวลาศึกษานอกเวลาเรียน ดังนั้นครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการทำโครงงานในครั้งแรก เพราะจะเป็นกำลังใจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะทำโครงงานเรื่องต่อ ๆ ไปอีก

เขียนเมื่อ 

ดีครับ สู้ๆ

สุพินดา
IP: xxx.26.126.224
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เยอะมาก ขอบคุณค่ะ

ครูแจ๋ว
IP: xxx.174.166.115
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ...เอาใจช่วย