เรื่องนี้มาแรง แซงบันทึกเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นที่ยังเขียนค้างไว้

จากการเข้ามาติดตามบันทึกของ อ.ธนิตย์ สุวรรณเจริญ P เมื่อ พ. 22 ต.ค. 2551 @ 01:21 ทำให้ทราบว่า เค้าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (เล่มสีเขียวๆ) โดยจะนำร่องในโรงเรียน 555 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2553 เลยหาอ่านข้อมูลจากข่าวบ้าง เว๊บไซต์ และกระทู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ พบเอกสารอยู่ 2 ไฟล์ เป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่จะปรับปรุงขึ้นใหม่ อ่านแล้วน่าตกใจ สุดท้ายเขียนทำนองว่า "มีการปรับแนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่อิงมาตรฐาน (เน้น backward design)"

น่าคิด :::: ได้มีการทำวิจัย หรือศึกษาผลการนำกระบวนการแบบ backward design เข้าสู่โรงเรียนกันมากน้อยเพียงใด จะศึกษาในปัจจัยหรือประเด็นใดบ้าง ผลเป็นอย่างไร ถึงได้ออกมาเป็นแนวบังคับใช้ หรือจะพูดให้เพราะก็คือ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนนี้กับการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาทั่วประเทศ QQ

ท่านผู้รู้ท่านใดมีข้อมูลขอความเมตตา กรุณา (มุทิตา อุเบกขา) เพิ่มเติมข้อความรู้ให้ด้วยเทอญ จักเป็นการทำทานบารมีอย่างยิ่งยวด