การรับนักศึกษาตามโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประจำปีการศึกษา 2552

 

                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตุพระราชวังสนามจันทร์ ได้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนากีฬาของชาติไทย โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  จึงได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนตามโครงการนี้ (เป็นโครงการ 5 ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2553) โดยนักศึกษาจะได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต) และค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ก็เป็นทุนที่ไม่น้อยนะครับ เพราะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆในการเรียนในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็เป็นเงินจำนวนมากพอสมควร

 

                คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

  • เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัดขึ้นไป ในกีฬา 18 ชนิด ดังต่อไปนี้ ฟุตบอล (ชาย)วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ กอล์ฟ กรีฑา รักบี้ เทนนิส ตะกร้อ ยิงปืน แบดมินตัน ลีลาศ เปตอง คาราเต้โด เทควันโด ยูโด เรือพาย

 

  • ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

  • มีความประพฤติเรียบร้อย

 

  • จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริต ในการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก่อน

 

          ผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานที่มีความสามารถทางกีฬาและสนใจจะเรียนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมได้ทุนเรียนก็เชิญสมัครได้ครับ (ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรและรับระเบียบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2551  เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม โทร 0-3425-5095  หรือ  Download ระเบียบการสมัคร  ที่  http://www.educ.su.ac.th/)