สรรพสัตว์ย่อมคบค้าสมาคมกันตามธาตุ

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

 สรรพสัตว์ย่อมคบค้าสมาคมกันตามธาตุ  พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุมูลฐาน  ของการรวมกลุ่มทางสังคม  ว่าเป็นไปตามอิทธิพลของธาตุแท้ที่อัธยาสัยตรงกัน  ย่อมคบค้าสมาคมกันเป็นกลุ่มสังคม  ไม่ว่าจะเป็นธาตุแท้อัธยาสัยที่ดีหรือเลวก็ตาม  ที่มีธาตุมีอัธยาสัยดีตรงกัน  ก็คบค้าสมาคมกับคนดีด้วยกัน  มีธาตุหรืออัธยาสัยเลว  ก็คบค้าสมาคมกับคนประเภทเดียวกัน  สัตว์โลกย่อมเป็นไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีต  อนาคต  หรือปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสพลางชี้ให้ดูว่า  

ภิกษุทั้งหลาย

ที่อยู่สำนักพระสารีบุตร    มีอัธยาสัยนิยมปัญญา    

ที่อยู่สำนักพระโมคคัลลานะ  มีอัธยาสัยนิยมอิทธิฤทธิ์

ที่อยู่สำนักพระมหากัสสปะ  มีอัธยาสัยนิยมธุดงค์

ที่อยู่สำนักพระอนุรุทธ  มีอัธยาสัยนิยมทิพยจักษุ

ที่อยู่สำนักพระปุณณะ มันตานีบุตร  มีอัธยาสัยนิยมธรรมกถึก

ที่อยู่สำนักพระอุบาลี  มีอัธยาสัยนิยมวินัย

ที่อยู่สำนักพระอานนท์  มีอัธยาสัยนิยมการศึกษา
คนที่มีอัธยาสัยไม่เชื่อในเรื่องกรรม  ไม่มียางอาย  ไม่หวั่นเกรงความชั่วเสียหายใดๆ จมอยู่ในความเกียจคร้าน  ปล่อยตัว  งมงาย  ย่อมคบค้าสมาคมกับคนประเภทเดียวกัน  พวกเขาเข้ากันได้ง่าย  ถูกอัธยาสัยกันได้ง่าย  เพราะมีธาตุประเภทเดียวกัน  พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่า  เช่นเดียวกับ


คูถเข้ากับคูถ

มูตรเข้ากับมูตร

น้ำลายเข้ากับนำลาย

น้ำเหลืองเข้ากับน้ำเหลือง

เลือดเข้ากับเลือด


(ธาตุสังยุต  สังยุตตนิกาย)ส่วนผู้มีอัธยาสัยดีงาม  มีความเชื่อในเรื่องกรรม  รู้สึกละอายและยำเกรงต่อความเสียหาย  รักการศึกษาเล่าเรียน  ขยันหมั่นเพียร  ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจ  มีเหตุผล  ย่อมคบค้าสมาคมกับคนประเภทเดียวกัน  เพราะเข้ากันกลมกลืนกันได้ง่าย  เช่นเดียวกับ  


น้ำนมเข้ากับน้ำนม

น้ำมันเข้ากับน้ำมัน

เนยเข้ากับเนย

น้ำผึ้งเข้ากับน้ำผึ้ง


(ธาตุสังยุต  สังยุตตนิกาย)สัตว์โลกย่อมเป็นไปเช่นนี้  ไม่ว่าจะเป็นในอดีต  ในปัจจุบัน  หรืออนาคต
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเป็นข้อความว่า


ความชั่วสุมใจคน  เกิดจากการคลุกคลีกัน
จะตัดความชั่วเช่นนั้นได้  ก็ต้องตัดการคลุกคลีกัน
คนที่เกาะท่อนไม้เล็ก ๆ ข้ามมหาสมุทร
เขาย่อมจมลงในมหาสมุทรได้  ฉันใด
แม้คนที่ดำเนินชีวิตดีมาก่อนแล้ว
ถ้าเกียจคร้าน  ก็จมได้  ฉันนั้น
ดังนั้น  พึงเว้นคนเกียจคร้าน  ไร้ความเพียร
พึงคบค้าสมาคมกับบัณฑิต  ผู้รักความสงบ  น้ำใจประเสริฐ
พากเพียรเอาชีวิตเข้าแลก  รู้จักพินิจพิจารณาเป็นที่น่าสังเกตว่า  ข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้น  มีความชัดเจนอยู่แล้ว  เพียงแต่ขอให้พิจารณาความจริง  ตามที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ควรพิจารณาที่ชีวิตของตนเอง  สังคม  สมาคมต่างๆ ในโลก  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะธาตุแท้  เพราะแนวโน้มของอัธยาสัยบุคคลเป็นมูลฐาน  ไม่ว่าจะเป็นสมาคมแพทย์หรือสมาคมทางกฎหมายก็ตาม  ย่อมส่อถึงธาตุแท้และอัธยาสัยของบุคคลผู้เป็นสมาชิกอยู่ไม่น้อย  ตลอดถึงแหล่งการพนัน  และแหล่งอบายมุขต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน  ย่อมส่องถึงส่วนลึกในจิตใจของบุคคลเป็นอย่างดี  ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบันเป็นการยืนยันอยู่เสมอว่า  ข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นเป็นความจริงสักเพียงไร...

 

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความปกิณกะความเห็น (0)