ภิกขุนีสังยุตต์

ประมวลเรื่องของภิกษุณี ส่วนมากเป็นเรื่องมารเข้าไปรบกวน

ภิกขุนีสังยุตต์      ประมวลเรื่องของภิกษุณี     ส่วนมากเป็นเรื่องมารเข้าไปรบกวนภิกษุณีขณะที่ท่านอยู่รูปเดียวในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  ชักชวนให้ไขว้เขวบ้าง   ขู่ให้กลัวบ้าง   ภิกษุณีได้โต้ตอบและขับไล่มารไป   เป็นสูตรสั้น ๆ  รวม  ๑๐  สูตร   ขอยกมาเพียง  ๔  สูตร(๑)  อาฬวิกาสูตร
 มารบอกนางอาฬวิกาภิกษุณี  

"ไม่มีทางออกจากทุกข์  ได้  อย่าพยายามเลยกลับไปเสวยกามารณ์อย่างเดิมเถิด"  


นางภิกษุณีตอบว่า


"มีสิ  ทางออกจากทุกข์นั้นฉันรู้ดีท่านต่างหากไม่รู้จักทางนั้น  กามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกหลาวและผีร้าย  ฉันหายินดีไม่"************************************************


(๒)  โสมาสูตร
 มารกระซิบบอกนางโสมาภิกษุณีว่า  


"นางเป็นสตรีมีปัญญาแค่สองนิ้ว(ปัญญาน้อย) ไม่มีทางจะลุถึงเป้าหมายที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากได้"  


นางโสมาภิกษุณีตอบว่า


"ไม่เกี่ยวกับเป็นสตรีหรือไม่   ขอให้จิตตั้งมั่นได้ญาณ  เห็นธรรมโดยชอบเป็นใช้ได้   เมื่อถึงวาระนั้นแล้วไม่มีคำว่าสตรี  หรือบุรุษ  หรือคำว่าเรา"

 

************************************************(๓)   วิชยาสูตร  มารกล่าวชวนนางวิชยาภิกษุณี   [b]ให้มาร่วมการเสวยกามคุณด้วยกันเพราะยังสาวอยู่


นางกล่าวตอบว่า


รูป  รส  กลิ่น เสียง สัมผัสอันน่ารื่นรมย์   เรามอบให้ท่านคนเดียว
เพราะเราไม่ต้องการมัน  เราเบื่อหน่ายรูปกายอันเหม็นเน่าแล้ว
เราหมดกิเลสตัณหา    เลยขั้นที่จะติดอยู่ในรูปธรรม    นามธรรมแล้ว
************************************************(๔)  วชิราสูตร
 มารถามปัญหาลึกซึ้งผิดวิสัยสัตว์ระดับมารจะสนใจ   คือ   ปัญหาว่าใครสร้างสัตว์  ผู้สร้างอยู่ที่ไหน   สัตว์เกิดที่ไหน    ดับที่ไหน


นางภิกษุณีกล่าวว่า


ทำไมท่านยังมีความคิดว่ามี    “สัตว์”   ในกองสังขาร   (สิ่งผสมทั้งหลาย)
ไม่มีคำว่า  “สัตว์”   เมื่อขันธ์ทั้งหลายประกอบกันเข้า  เขาก็สมมติกันว่า
“สัตว์”  ความจริงสัตว์ไม่มี  มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด   ทุกข์เท่านั้นที่ดับนอกจากทุกข์  
ไม่มีอะไรเกิด  ไม่มีอะไรดับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของมารในพระไตรปิฎกความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

215376

เขียน

10 Oct 2008 @ 00:09
()

แก้ไข

25 Mar 2012 @ 14:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก