ภิกขุนีสังยุตต์

ประมวลเรื่องของภิกษุณี ส่วนมากเป็นเรื่องมารเข้าไปรบกวน

ภิกขุนีสังยุตต์      ประมวลเรื่องของภิกษุณี     ส่วนมากเป็นเรื่องมารเข้าไปรบกวนภิกษุณีขณะที่ท่านอยู่รูปเดียวในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  ชักชวนให้ไขว้เขวบ้าง   ขู่ให้กลัวบ้าง   ภิกษุณีได้โต้ตอบและขับไล่มารไป   เป็นสูตรสั้น ๆ  รวม  ๑๐  สูตร   ขอยกมาเพียง  ๔  สูตร(๑)  อาฬวิกาสูตร
 มารบอกนางอาฬวิกาภิกษุณี  

"ไม่มีทางออกจากทุกข์  ได้  อย่าพยายามเลยกลับไปเสวยกามารณ์อย่างเดิมเถิด"  


นางภิกษุณีตอบว่า


"มีสิ  ทางออกจากทุกข์นั้นฉันรู้ดีท่านต่างหากไม่รู้จักทางนั้น  กามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกหลาวและผีร้าย  ฉันหายินดีไม่"************************************************


(๒)  โสมาสูตร
 มารกระซิบบอกนางโสมาภิกษุณีว่า  


"นางเป็นสตรีมีปัญญาแค่สองนิ้ว(ปัญญาน้อย) ไม่มีทางจะลุถึงเป้าหมายที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากได้"  


นางโสมาภิกษุณีตอบว่า


"ไม่เกี่ยวกับเป็นสตรีหรือไม่   ขอให้จิตตั้งมั่นได้ญาณ  เห็นธรรมโดยชอบเป็นใช้ได้   เมื่อถึงวาระนั้นแล้วไม่มีคำว่าสตรี  หรือบุรุษ  หรือคำว่าเรา"

 

************************************************(๓)   วิชยาสูตร  มารกล่าวชวนนางวิชยาภิกษุณี   [b]ให้มาร่วมการเสวยกามคุณด้วยกันเพราะยังสาวอยู่


นางกล่าวตอบว่า


รูป  รส  กลิ่น เสียง สัมผัสอันน่ารื่นรมย์   เรามอบให้ท่านคนเดียว
เพราะเราไม่ต้องการมัน  เราเบื่อหน่ายรูปกายอันเหม็นเน่าแล้ว
เราหมดกิเลสตัณหา    เลยขั้นที่จะติดอยู่ในรูปธรรม    นามธรรมแล้ว
************************************************(๔)  วชิราสูตร
 มารถามปัญหาลึกซึ้งผิดวิสัยสัตว์ระดับมารจะสนใจ   คือ   ปัญหาว่าใครสร้างสัตว์  ผู้สร้างอยู่ที่ไหน   สัตว์เกิดที่ไหน    ดับที่ไหน


นางภิกษุณีกล่าวว่า


ทำไมท่านยังมีความคิดว่ามี    “สัตว์”   ในกองสังขาร   (สิ่งผสมทั้งหลาย)
ไม่มีคำว่า  “สัตว์”   เมื่อขันธ์ทั้งหลายประกอบกันเข้า  เขาก็สมมติกันว่า
“สัตว์”  ความจริงสัตว์ไม่มี  มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด   ทุกข์เท่านั้นที่ดับนอกจากทุกข์  
ไม่มีอะไรเกิด  ไม่มีอะไรดับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของมารในพระไตรปิฎกความเห็น (0)