แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.4

ครูลี่
แผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่ได้วางแผนการสะสมชิ้นงานไว้แล้ว

แผนการจัดการเรียนรู้

                                                                                                                               <p class="MsoSubtitle" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 177.2pt right 432.35pt 453.55pt"> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                             โรงเรียนวัดแสงสรรค์</p> <h1 style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: right 432.35pt">แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1                         หน่วยการเรียนรู้ที่  1                 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 </h1> <h1 style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: right 432.35pt 453.55pt">ผู้เขียน นางนงลักษณ์   สุดมี                      ครู ชำนาญการพิเศษ                                                     เวลา  1  ชั่วโมง     </h1> <h1 style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: right 432.35pt 453.55pt">  </h1> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 14.2pt">1.  สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 0cm">2.  มาตรฐานการเรียนรู้   ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง </p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt">3.  มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น </p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.2pt; TEXT-INDENT: -14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 35.45pt">      ค 1.1.1  มีความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับ จำนวนนับ เศษส่วน และทศนิยม</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.45pt; TEXT-INDENT: -35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt">      ค 1.1.2  อ่าน เขียนตัวหนังสือและตัวเลขแสดงจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละได้  </p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 0cm">4.  หลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียน   ผลงานการวาดหลักลูกคิดแทนจำนวนพร้อมทั้งเขียนตัวเลข     ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนที่มากกว่า 100,000</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 14.2pt">5.   จุดประสงค์การเรียนรู้                 </p> <h2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 14.2pt 21.3pt 35.45pt 2.0cm">      5.1    ด้านความรู้</h2> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm -0.05pt 0pt 35.2pt">5.1.1   บอกจำนวน อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 2.0cm">      5.2    ด้านทักษะ/กระบวนการ</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; tab-stops: 35.45pt 63.8pt">5.2.1  มีทักษะการให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอและการเชื่อมโยง</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; tab-stops: 35.45pt 63.8pt">5.2.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน              </p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt">      5.3    ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt">5.3.1  มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เชื่อมั่นในตนเองและมีระเบียบวินัย</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt">5.3.2  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt">5.3.3  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 14.2pt 1.0cm 35.45pt 2.0cm">6.   สาระการเรียนรู้</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 2.0cm">      6.1    การบอกจำนวน การอ่านและเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวน</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt 63.8pt">7.  วิธีการจัดการเรียนรู้   </p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 34.5pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt list 34.5pt left 63.8pt; mso-list: l0 level2 lfo1">7.1      กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีขั้นตอนการสอนดังนี้</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 34.5pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt">  7.1.1  สังเกต                                        </p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 42.55pt 2.0cm 63.8pt list 143.45pt">             7.1.2  จำแนกความแตกต่าง             <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt list 143.45pt;">             7.1.3  หาลักษณะร่วมฝึกทบทวนทำเอง</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt 32.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 143.45pt;">   7.1.4  ระบุความคิดรวบยอด</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 32.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt list 143.45pt;">   7.1.5  ทดสอบและนำไปใช้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 34.5pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 34.5pt 40.85pt left 63.8pt; mso-list: l1 level2 lfo1;">7.1      กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสอนดังนี้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 69pt; text-indent: -26.45pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 2.0cm 69.0pt; mso-list: l1 level3 lfo1;">7.1.1    เตรียมการ/รวบรวมข้อมูล</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 69pt; text-indent: -26.45pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt list 2.0cm 69.0pt; mso-list: l1 level3 lfo1;">7.1.2    ฟักตัว/คิดหาทางเลือก</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 69pt; text-indent: -26.45pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt list 2.0cm 69.0pt; mso-list: l1 level3 lfo1;">7.1.3    กระจ่างความคิด</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 69pt; text-indent: -26.45pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt list 2.0cm 69.0pt; mso-list: l1 level3 lfo1;">7.1.4    ตรวจสอบพิสูจน์  </p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 1.0cm 2.0cm;">8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -3.8pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 18.0pt left 35.45pt; mso-list: l0 level2 lfo2;">8.1      นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจำนวนนับที่มากกว่า 100,000</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -3.8pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 18.0pt left 35.45pt; mso-list: l0 level2 lfo2;">8.2      ทุกคนร้องเพลง มาเรียนเลขกันโดยฟังจากครู แล้วร้องพร้อมๆ กัน </p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: list 18.0pt left 35.45pt; mso-list: l0 level2 lfo2;">8.3      ทบทวนจำนวนตัวเลขที่ไม่เกิน 100,000โดยนักเรียนอ่านจากบัตรจำนวนตัวเลขพร้อมกันทุกคน</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 18.0pt left 35.45pt; mso-list: l0 level2 lfo2;">8.4    นักเรียนหยิบบัตรจำนวนตัวเลขที่มีจำนวนตัวเลขตั้งแต่ 6 หลักขึ้นไป แล้วอ่านจนครบทุกคน โดยครูและเพื่อนๆ คอยช่วยให้คำแนะนำแก้ไขสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่ถูกต้องและครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่างการอ่านจำนวนที่ไม่เกิน 100,000 กับจำนวนที่เกิน 100,00 ด้วยการใช้วิธี       การถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 18.0pt 36.0pt; mso-list: l0 level2 lfo2;">8.5    แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดจำนวนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า 100,000 กลุ่มละ5 จำนวน แล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือนำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีข้อสงสัยได้ซักถาม  เสร็จแล้วจัดทำเป็นผลงานกลุ่มและตกแต่งให้สวยงาม </p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: list 0cm left 14.2pt list 18.0pt; mso-list: l0 level2 lfo2;">8.6    นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวนได้ว่า จำนวนที่มีค่ามากกว่าแสน คือ จำนวนที่มีตัวเลขหกหลักขึ้นไป ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นตัวเลขหลักแสน และตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้าน ซึ่งจำนวนเหล่านี้สามารถเขียนได้ด้วยเลขอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ เพื่อแสดงจำนวนได้</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 14.2pt; text-align: justify; tab-stops: 0cm 35.45pt;">8.7   ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน   สร้างชิ้นงานโดยการวาดหลักลูกคิดแทนจำนวนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนที่มากกว่า 100,000และจดหมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บ้าน ทะเบียนยานพาหนะของตัวเอง เป็นการบ้าน</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt;">9.  แหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้</p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt;">9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt;">9.2  แผนภูมิเพลง มาเรียนเลขกัน”</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt;">9.3  บัตรจำนวนตัวเลข </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt;">9.4  หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: -7.1pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt;">10.  กระบวนการวัดและประเมินผล</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -21.75pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt list 36.0pt; mso-list: l1 level2 lfo2;">10.1   วิธีการวัดและประเมินผล</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 64.5pt; text-indent: -29.05pt; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt list 64.5pt; mso-list: l1 level3 lfo2;">10.1.1    การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt;">10.1.2  การตรวจแบบฝึกหัด/ ผลงาน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt;">10.1.3  การสังเกตและประเมินผลจากกิจกรรม</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     การให้เหตุผลในการตอบคำถามได้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     การนำเสนอผลงาน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     การสรุปความ การเชื่อมโยง</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     ความรับผิดชอบ</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     ความรอบคอบ มีระเบียบวินัย</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     ความสนใจใฝ่รู้</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     การเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 63.8pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; tab-stops: 35.45pt 63.8pt list 74.75pt; mso-list: l2 level1 lfo1;">q     เต็มใจทำงานร่วมกับผู้อื่น</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;">      10.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.2.1  แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.2.3  แบบประเมินผลด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.2.4  แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.2.5  แบบฝึกหัด / ผลงาน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.2.6  แบบประเมินการจัดทำผลงาน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.2.7  แบบบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;">      10.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.3.1  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 60</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.45pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 42.55pt 63.8pt;"> 10.3.2  ผลงานถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.3.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 35.2pt; text-align: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 63.8pt;"> 10.3.4  มีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 14.2pt; text-indent: -21.3pt; tab-stops: list 14.2pt 25.1pt left 63.8pt; mso-list: l0 level1 lfo3;">11.      กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………….</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 42.55pt 2.0cm 63.8pt list 143.45pt">         …………………………………………………………………………………………………………………………..</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 14.2pt 35.45pt 42.55pt 2.0cm 63.8pt list 143.45pt"> </p>  </p>

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nonglucK's blog

คำสำคัญ (Tags)#นงลักษณ์ สุดมี#โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพท.ปทุมธานี เขต 2#แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

หมายเลขบันทึก: 215238, เขียน: 09 Oct 2008 @ 15:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

วันนี้ไปโรงเรียนได้ความรู้จากท่านรองฯ ดร.เอกพรต โดยสอบถามข้อข้องใจเกี่ยวกับคำบางคำที่ใช้กับคอมฯจนเข้าใจและยังช่วยชี้ให้ดูด้วย ว่าคำนี้อยู่ตรงนี้ๆบอกขั้นตอนเสร็จ กลับบ้านรีบมานั่งหน้าคอมฯต้องทำให้ได้ โดยใช้ความรู้ที่ได้จากคุณOh_ho อ.ขจิต ท่านรองฯดร.เอกพรต ทำอยู่ตั้งนาน ในที่สุด ความฝันก็เป็นจริงจนได้ ดีใจที่สุดเลย ขอบคุณม๊ากๆๆๆๆๆๆ นะคะ ทั้งสามท่าน

เขียนเมื่อ 

มาชวนครูลี่ ชมจันทร์ ดวงกลมโต คืนนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

โอ้โฮ/ พี่เก่งจริง ๆ หนูขออนุญาตบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยนี้นะคะ จะนำไปพัฒนากับแผนฯของตนเอง แต่คนละวิชานะคะ(จ๊ะ ยินดี) ตอบแทนพี่เลย ขอบคุณมากค่ะ

พรทิพย์ บุญณสะ
IP: xxx.47.38.214
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการเขียนแผนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นป.4ค่ะ