ในเด็กเล็ก การพัฒนากล้ามเนื้อของข้อมือยังไม่ดีนัก เด็กจึงไม่สามารถแปรงฟันให้สะอาดได้ทุกซี่ทุกด้าน   แม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรแปรงฟันให้เด็กพร้อมกับการฝึกหัดให้เด็กแปรงฟันหน้ากระจกเงาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีแล้วปล่อยให้เด็กแปรงฟันด้วยตัวเองบ้าง 

เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ  7 - 8 ปี จึงจะสามารถปล่อยให้เด็กแปรงฟันเอง เพราะเด็กมีการเรียนรู้เป็นระยะเวลานานร่วมกับการมีพัฒนาการข้อมือที่ดีพอแล้ว