คำนำ  

                      

         บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อ

ค คค

   1.  บทเรียนสำเร็จรูปนี้ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   2.  บทเรียนสำเร็จรูปนี้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนเรียนดีให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

        มากยิ่งขึ้น และช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าให้เรียนได้ทันเพื่อน หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

        เพราะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชั้นเรียน หรือนำไปศึกษาต่อที่บ้าน

   3.  การใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจตั้งแต่วัตถุประสงค์ของบทเรียน

        ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมเรียงลำดับไปตามกรอบ ตั้งแต่

        กรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้ายในทุกกิจกรรม

   4.  การทำกิจกรรมหรือตอบคำถามในบทเรียนสำเร็จรูป ควรแนะนำให้นักเรียนตอบคำถาม

        ลงในกระดาษ หรือในสมุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ควรทำลงในบทเรียน

        สำเร็จรูป

   5.  ครูควรให้คำแนะนำ และคอยช่วยเหลือในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในการศึกษาบทเรียน

        สำเร็จรูป

   6.  ครูควรให้กำลังใจนักเรียน ชมเชย และมอบกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยดาวหรือสัญลักษณ์

        อื่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนอยากนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ไปศึกษาเพื่อ

        สร้างความรู้ให้ตนเองต่อไป

                                                    ตัวอย่างบทเรียน

 

             ยานอวกาศ หมายถึงยานที่ออกไปนอกโลก โดยมีมนุษย์ขึ้นไปด้วยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการสำรวจหรือไม่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไป แต่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น จึงอาจแยกยานอวกาศออกเป็น 2 พวกคือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุม และยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุม 

 

 

   

 

 

 

เริ่มสนุกแล้วใช่ไหม

ถ้าอย่างนั้นตอบคำถามหน่อยนะยานอวกาศแบ่งเป็นกี่ประเภท 

ะไรบ้างเอ่ย