บทเรียนสำเร็จรูป

ไสว
บทเรียนสำเร็จรูป ไสว เครือรัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัดแสงสรค์

คำนำ  

                      

         บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อ

ค คค

   1.  บทเรียนสำเร็จรูปนี้ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   2.  บทเรียนสำเร็จรูปนี้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนเรียนดีให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

        มากยิ่งขึ้น และช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าให้เรียนได้ทันเพื่อน หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

        เพราะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชั้นเรียน หรือนำไปศึกษาต่อที่บ้าน

   3.  การใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจตั้งแต่วัตถุประสงค์ของบทเรียน

        ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมเรียงลำดับไปตามกรอบ ตั้งแต่

        กรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้ายในทุกกิจกรรม

   4.  การทำกิจกรรมหรือตอบคำถามในบทเรียนสำเร็จรูป ควรแนะนำให้นักเรียนตอบคำถาม

        ลงในกระดาษ หรือในสมุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ควรทำลงในบทเรียน

        สำเร็จรูป

   5.  ครูควรให้คำแนะนำ และคอยช่วยเหลือในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในการศึกษาบทเรียน

        สำเร็จรูป

   6.  ครูควรให้กำลังใจนักเรียน ชมเชย และมอบกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยดาวหรือสัญลักษณ์

        อื่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนอยากนำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ไปศึกษาเพื่อ

        สร้างความรู้ให้ตนเองต่อไป

                                                    ตัวอย่างบทเรียน

 

             ยานอวกาศ หมายถึงยานที่ออกไปนอกโลก โดยมีมนุษย์ขึ้นไปด้วยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการสำรวจหรือไม่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไป แต่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น จึงอาจแยกยานอวกาศออกเป็น 2 พวกคือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุม และยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุม 

 

 

   

 

 

 

เริ่มสนุกแล้วใช่ไหม

ถ้าอย่างนั้นตอบคำถามหน่อยนะยานอวกาศแบ่งเป็นกี่ประเภท 

ะไรบ้างเอ่ย

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไสว

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนสำเร็จรูป#โรงเรียนวัดแสงสรรค์#ไสว เครือรัตนไพบูลย์

หมายเลขบันทึก: 215076, เขียน: 08 Oct 2008 @ 23:43 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยังทำบล็อกไม่ค่อยเก่ง นำรูปใส่สุดจะยากเลย ต้องปล้ำอยู่ตั้งนาน คนแก่ทำอะไรก็เชื่องช้าไปหมด ใครที่ทำเก่งๆ ช่วยแนะนำหน่อยซิ เพิ่งหัดทำบล็อกได้ 5 วันเอง ถ้าทำบล็อกเก่งแล้วจะเผยแพร่งานให้อีก ความจริงบทเรียนสำเร็จรูปต้องมีอะไรที่มากกว่านี้แต่ทำบล็อกไม่ค่อยเป็นไง

IP: xxx.26.219.56
เขียนเมื่อ 

ไสว เครือรัตนไพบูลย์ คุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพท.ปทุมธานี เขต 2 วันนี้ทดลองทำบล็อก จึงขอนำความรู้เรื่องโครงงานมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ นะคะ โครงงานนั้นสำคัญไฉน? ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนโดยการทำโครงงาน เป็นวิธีการหนึ่ง โดยแบ่งโครงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่นักเรียนมีกรอบการทำงานภายใต้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละเรื่อง 2. โครงงานตามความสนใจ ครูควรมีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมโครงงานก่อน โครงงาน คืออะไร? โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เราใช้ทักษะกระบวนการอะไรบ้าง? • 1. เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา ใช้กระบวนการแก้ปัญหา • 2. นักเรียนเดาคำตอบของปัญหา ใช้ทักษะการตั้งสมมุติฐาน • 3. นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ปัญหาว่าจริงหรือไม่ ใช้ทักษะการทดลอง • 4. ทักษะการสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนกประเภท การสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา และทักษะการพยากรณ์ • 5. การกำหนดนิยามศัพย์เฉพาะ/ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ • 6. การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง/ทักษะการกำหนดตัวแปร • 7. ที่สำคัญที่สุด...คือ "ทักษะกระบวนการคิดระกับสูง" -คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์:เพื่อเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงาน และการ ออกแบบการทดลอง -คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา: เพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน -คิดสร้างสรรค์: เพื่อจัดทำแผงโครงงาน และการนำเสนอด้วยวาจา ขั้นตอนสำคัญของการทำโครงงานคืออะไร? ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่สำคัญที่สุดและยากที่สุด ตามหลักการแล้วนักเรียนจะเป็นผู้คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเอง แต่ครูอาจมีส่วนช่วยคิดได้ ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทำโครงงาน เป็นการวางแผนในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำเสนอครูที่ปรึกษา (เค้าโครงของโครงงาน) ขั้นที่ 3 การลงมือทำโครงงาน ลงมือปฏิบัติการทดลองตามที่ออกแบบไว้ บันทึกผลตามตารางการออกแบบการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลกาศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน ถ้าเป็นนักเรียนประถมศึกษา ควรเขียนด้วยลายมือ ระบายสีให้สวยงาม เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นทราบรายละเอียดของโครงงาน จะเขียนเป็น 4/5 บทก็ได้ อาจมีหัวข้อ.....ปัญหา/ที่มาของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา วัสดุ/อุปกรณ์ สรุปผลการศึกษา ประโยชน์ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำโครงงาน และเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ขั้นที่ 5 การนำเสนอผลงาน เป็นการเสนอผลงานให้ผู้อื่นรับรู้ อาจจัดนิทรรศการ และสาธืตประกอบรายงานปากเปล่า ซึ่งอาจจัดในชั้นเรียน ในงานประจำปีของโรงเรียน หรือการส่งไปประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศต่อไป เป็นอย่างไรบ้างคะ..........การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิดระดับสูง.........ด้วยการฝึกให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้มีโอกาสจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์.......ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ผลที่ได้รับคุ้มค่ายิ่ง........ หลังจากนี้......ครูวิทยาศาสตร์ก็จัดทำชุดฝึกกิจกรรม เริ่มจากขั้นตอนที่ 1-5 (5เล่ม) สุดท้ายนักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ คุณครูก็เขียนรายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม.......และในภาคผนวกของรายงาน เราก็เลือกรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำได้ดีที่สุดแนบ.....เท่านี้ท่านก็สามารถทำเป็นผลงานทางวิชาการได้เลย.........ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม เชิญเลยนะคะ พบกันใหม่ .......เรื่องการฝึกทักษะกระบวนการคิดระดับสูงในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ป.3 และ ป.6 การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การทำวิจัย ในชั้นเรียน การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย * ผลการจัดการเรียนรู้ ..............ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้าน K ,P, A โดยระบุเป็นระดับคุณภาพ/ร้อยละที่ชัดเจน * ปัญหา/อุปสรรค...............ระบุชื่อผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้าน K, P, A ให้ชัดเจน • แนวทางแก้ไข...............ให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน และระบุสื่อ/นวัตกรรมที่ครูจะนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน การเขียนรายงานการวิจัยแบบง่าย * ชื่อเรื่องที่ทำการวิจัย * ที่มาของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา * เป้าหมายของการวิจัย หรือการพัฒนา * วิธีการหรือขั้นตอนสำคัญของการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา * ผลของการแก้ไข หรือพัฒนา * ข้อเสนอแนะ ภาคผนวก