การเลื่อนขั้นเงินเดือน

porn
การเลื่อนขั้นเงินเดือน

                                                 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2551 (ครั้งที่  2   1  ตุลาคม  2551 )   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

********

 

                        เพื่อให้การบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ยึดหลักคุณธรรม  เที่ยงตรง  เปิดเผย  โปร่งใส  อาศัยมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 2   ครั้งที่  12 /2551  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551   ให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2551  ดังนี้ 

                        1. สถานศึกษา  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ  และ สพท.ชัยภูมิ เขต 2  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2550  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ ว 4   ลงวันที่  8  มีนาคม  2548  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ 04009/ว 2344  ลงวันที่  4  มีนาคม  2551  และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.2/ว 8 ลงวันที่  31  ตุลาคม  2550   เรื่อง  การบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    2. สถานศึกษา  กลุ่มพื้นที่การศึกษา ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4   ศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ และ สพท.ชัยภูมิ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือปฏิบัติตามมาตรา  73  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 โดยเคร่งครัด ดังนี้

                                     2.1  คณะกรรมการระดับสถานศึกษา   ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน   โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้                        

                               (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด

                                       (ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน ความ

ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น แล้วรายงาน

ผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                      2.2  คณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4    โดยให้คณะกรรมการ กลุ่มพื้นที่การศึกษา  ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้                        

                               (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด

                                       (ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน ความ

ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น แล้วรายงาน

ผลการพิจารณาต่อ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ   หรือประธาน ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4   แล้วแต่กรณี

 

 

                                    

                                    

                                   2.3  คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4    โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้                        

                               (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด

                                       (ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน ความ

ประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2   

                                            2.4  คณะกรรม การ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 3 คน  ประกอบด้วย                          

                                             - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2                                 ประธานกรรมการ

- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2                   รองประธานกรรมการ

   ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

-  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2                                          กรรมการ

   ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้ง

-  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา             จำนวน  1  คน                                                กรรมการ

-  ผู้แทน ข้าราชการในสถานศึกษา       จำนวน  1  คน                                                   กรรมการ

-  ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.     จำนวน  1  คน                                                               กรรมการ

-  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2      ทุกคน                                                            กรรมการ

                                             -  ประธานเครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ /ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4  กรรมการ

                                             -  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                  กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) พิจารณาและเสนอความเห็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโควตาและวงเงินที่เหลือจากการ      ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน

                               (ข) รายงานผลการพิจารณา ต่อ ผอ.สพท.   เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ชัยภูมิ เขต 2   ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

                       3.  โควตาและวงเงินสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

                   3.1  การแบ่งกลุ่มโควตาและวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

                                 3 .1.1 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ 1-8 และอันดับครูผู้ช่วย  คศ.1 คศ.2 และ คศ.3

                                 3.1.2 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ 9-11 และอันดับ คศ.4 - คศ.5

                   3.2  การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละกลุ่ม ให้แบ่ง ดังนี้

                                  (1) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา

                                  (2) กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                  (3) กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.      

 

 

                                 

                4.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดสรรโควตาเต็มและวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  ในภาพรวมของ สพท.ชัยภูมิ เขต 2  ให้แก่ข้าราชการกลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่  2 

                    5. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่  1 ( 1 เมษายน  2551)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2551)  โดยพิจารณาจาก

การบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                      6. สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต่อคณะกรรมการระดับสถานศึกษา และรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อ สพท.ชัยภูมิ เขต 2   และเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวสำรอง ไปกลุ่มพื้นที่การศึกษา /ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4

                    7.  กลุ่มพื้นที่การศึกษา   เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการพิจารณา ข้อ 6  เพื่อเป็นตัวเต็มของกลุ่มพื้นที่การศึกษาตามโควตาตัวเต็มและเสนอตัวสำรองของกลุ่มพื้นที่การศึกษาไปศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ  อีกไม่เกิน  3  คน ให้ถือหลักในการพิจารณาเพิ่มเติม  ดังนี้

                          (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  

                          (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)

หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน  

                          (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง

                      8.  ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4   ศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ  เสนอตัวเต็มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโควตาและตัวสำรองของศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ/ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 อีกไม่เกิน  5  คน ให้ถือหลักในการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

                          (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  

                          (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)

หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน  

                          (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง

                   ทั้งนี้   ให้ศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4   ศูนย์เครือข่ายการศึกษาระดับอำเภอ  ใช้โควตาและวงเงินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน   ตามที่จัดสรรให้เท่านั้น

                       9.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 2.4   แล้วนำเสนอต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ

                    &nbs

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชย.2

คำสำคัญ (Tags)#การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมายเลขบันทึก: 214744, เขียน: 07 Oct 2008 @ 15:54 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากครับ นำไปใช้ได้เลยครับ

Dek_IT
IP: xxx.47.72.4
เขียนเมื่อ 

DDD จร้า มีประโยชน์มาก

เอาซะเป็นทางการเลยเนาะเจ๊..

คริคริ..ๆๆ