เป็นระบบงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยาการที่ใช้ไปกับผล ( Results ) ที่จะได้รับจากโครงการ ลักษณะสำคัญของ PBB คือ

·         ให้ความสำคัญกับ Output และ Outcome ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล

·         ใช้การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) เป็นเครื่องมือในการกำหนด Output Outcomeและงบประมาณ

·         กระจายอำนาจ ( Devolution )ในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน

·         จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม ( Block Grant ) ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ

·         คำนวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม

·         กำหนดวงเงินงบประมาณล่วงหน้า ( Medium term Expenditure Framework :( MTEF )

·         ใช้ระบบบัญชีพึงรับพึงจ่าย ( Accrual Basis )

·         เน้นการควบคุมภายใน

·         การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล