Individual  Development  Plan  (ID Plan)  หรือ

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คืออะไร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ให้ความหมายของ Individual  Development  Plan  (ID Plan)  ไว้ว่า หมายถึง  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

เท่าที่ได้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากทาง INTERNET และได้ผ่านการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ โรงเรียนประเภท 1 เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จึงได้นำความรู้ที่ได้ มาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองขึ้น ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ ดังกล่าวอาจจะขาดความสมบูรณ์ในบางเรื่อง หากท่านผู้อ่านสนใจและให้คำแนะนำ ผู้เขียนก็น้อมรับด้วยความยินดี และพร้อมจะพัฒนาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลต่อไป

คลิ๊ก... http://gotoknow.org/file/itom555/IDP-itom.doc