ที่บำราศฯมีเจ้าหน้าที่บริจาคหนังสือสวดมนต์(วัดอัมพวัน)แจกเป็นธรรมทานทุกเดือน สำหรับผ้ที่ต้องการ โดยมีแจกที่ OPD,ห้องกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และที่ห้องชมรมจริยธรรม จากการพูดคุยกับพยาบาลที่ OPD บอกว่าเป็นสื่อในการSupportจิตใจผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี ดิฉันว่าถ้าคนสวดเป็น นอกจากช่วยคลายเครียดได้แล้วคุณค่าของการสวดมนต์ยังอยู่ที่การได้สำรวมกาย วาจา  และจิตใจให้เป็นสมาธิอย่กับบทสวด และถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดก็จะเพิ่มพูนปัญญาด้วย  เราจึงน่าที่จะสวดมนต์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด มากกว่าการสวดแบบเสียเวลาเปล่า