• จากการที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในเรื่อง ตัวอย่างเรื่องเล่าเร้าพลัง บ้าง การถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าบ้าง และก้าวไกลไปถึงการทำบล็อก และเขียนบันทึกในgotoknow ทั้งในจังหวัดเลย และต่างจังหวัด
  • ณ วันนี้จึงมาทบทวนเรื่องที่กล่าวมาเพื่อนำมาใช้กับโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอปากชมที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
  • จึงได้ทำโครงการร่วมไตรภาคี  ใช้ชื่อ และมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กับการขับเคลื่อนนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
วันที่ ๒๙-๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑        ณ ห้องประชุมเร่งสู่ฝัน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

จัดโดย  โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนเชียงกลมวิทยา และโรงเรียนคอนสาวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.               รายงานตัว รับเอกสาร

๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.              พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.              พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.             การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และสาธิตเรื่องเล่า

                                                (วิทยากร ผอ.บรรจง  ปัทมาลัย ผอ.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.            เรื่องเล่าเร้าพลัง(Story Telling)

(วิทยากร ศน.มงคล คณะศิริวงศ์  ศน.ณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศก์ สพท.ลย.๑

ผอ.อภิพันธ์ จันทศร ครูถาวร พลยุทธและคณะ)

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.           พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.            ฝึกปฏิบัติและฝึกถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า

วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๑

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.               สรุปทบทวนเรื่องเล่าเร้าพลัง

๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.              ฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก

(วิทยากร ผอ.บรรจง  ปัทมาลัย และครูธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐ และครูปนิก สิทธิ)

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.              พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.             ปฏิบัติจริงการเขียนบล็อกและบันทึกผ่านอินเตอร์เน็ต ของ gotoknow

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.            เทคนิคการเขียนเรื่องเล่าในบล็อก (AAR) การตกแต่งหน้าบล็อก

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.           พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.            ตอบคำถาม  พิธีปิด

  • รายละเอียดผมจะเล่าพร้อมภาพประกอบในครั้งต่อไปครับ
  • หากโรงเรียน หน่วยงานใดสนใจการอบรม คณะเรายินดีรับเชิญเป็นวิทยากรครับ