คำราชาศัพท์

หมวดอาการต่างๆ

ราชาศัพท์                         ความหมาย             ใช้สำหรับ 

เจริญพระเกศา                             ปลงผม                           - พระราชวงศ์

 

ทรงเครื่อง                                   ตัดผม                            - พระราชวงศ์

 

สระพระเจ้า                                 สระผม                           - พระมหากษัตริย์

 

สระพระเกศา                               สระผม                           - พระราชวงศ์

 

แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง                 แต่งตัว                           - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

แต่งองค์                                      แต่งตัว                           - หม่อมเจ้า

 

ทรงกีฬา                                     เล่นกีฬา                         - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ทรงลีลาศ                                    เดินนวยนาด, เต้นรำ         - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ทรงช้าง                                      ขี่ช้าง                             - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ทรงม้า                                       ขี่ม้า                               - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ทรงรถ                                       นั่งรถ                             - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ทรงเรือ                                      นั่งเรือ                            - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ประทับ                                       นั่ง, อยู่                           - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ทรงยืน                                       ยืน                                - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

เสด็จเข้าที่พระบรรทม                    เข้านอน                         - พระมหากษัตริย์

 

ทรงพระบรรทม                            นอน                              - พระมหากษัตริย์

 

บรรทม                                       นอน                              - พระราชวงศ์

 

ทรงพระบรรทมแล้ว                       นอนแล้ว                         - พระมหากษัตริย์

 

บรรทมแล้ว                                 นอนแล้ว                         - พระราชวงศ์

 

ตื่นพระบรรทมแล้ว                        ตื่นแล้ว                           - พระมหากษัตริย์

 

ตื่นบรรทมแล้ว                             ตื่นแล้ว                           - พระมหากษัตริย์

 

ลาดพระที่                                   ปูที่นอน                          - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

เสด็จพระราชสมภพ,                     เกิด                               - พระมหากษัตริย์

ทรงพระราชสมภพ                                                              สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชินี

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชชนนี

                                                                                      สมเด็จพระยุพราช

                                                                                      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

                                                                                      สยามมกุฎราชกุมาร

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 

ประสูติ                                       เกิด                               - พระราชวงศ์

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา                วันทำบุญวันเกิด               - พระมหากษัตริย์

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 

วันพระราชสมภพ                         วันเกิด                           - พระมหากษัตริย์

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชินี

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชชนนี

                                                                                      สมเด็จพระยุพราช

                                                                                      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

                                                                                      สยามมกุฎราชกุมาร

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 

วันประสูติ                                   วันเกิด                           - พระราชวงศ์

 

พระชนมพรรษา                           อายุ                               - พระมหากษัตริย์

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 

พระชนมายุ                                 อายุ                               - พระราชวงศ์ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป

 

พระชันษา                                  อายุ                               - พระราชวงศ์

 

ชันษา                                        อายุ                               - หม่อมเจ้า

 

ดวงพระบรมราชสมภพ                  ดวงชาตา                        - พระมหากษัตริย์

 

ดวงพระราชสมภพ                        ดวงชาตา                        - สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชินี

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชชนนี

                                                                                      สมเด็จพระยุพราช

                                                                                      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

                                                                                      สยามมกุฎราชกุมาร

                                                                                      สมเด็จพระบรมราชกุมารี

 

ดวงพระชาตา                              ดวงชาตา                        - พระราชวงศ์

 

สรงน้ำ                                       อาบน้ำ                           - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

สรงพระกระยาสนาน                     การสรงน้ำ                      - พระมหากษัตริย์

                                                ในพระราชพิธี

                                                ตามลัทธิพราหมณ์

 

สรงมูรธาภิเษก                             อาบน้ำในพระราชพิธี        - พระมหากษัตริย์

                                                สำคัญ

 

สรงพระพักตร์                             ล้างหน้า                         - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ชำระพระทนต์, แปรงพระทนต์         แปรงฟัน                         - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ชำระพระหัตถ์                             ล้างมือ                            - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

ชำระพระบาท                              ล้างเท้า                           - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

เสวย                                         กิน, รับประทาน               - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

เทียงเครื่อง                                  ชิมอาหาร(ก่อนนำ            - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

                                                ถวายเป็นเครื่องเสวย

 

ตั้งเครื่อง, ทอดเครื่อง                     ตั้งของรับประทาน            - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์

 

เชิญเครื่อง                                  ยกของรับประทาน            - พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์