ข้อบังคับการจัดการศึกษา มสด.


ข้อบังคับการจัดการศึกษา มสด.

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

.. ๒๕๔๘

_____________

 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๑๘ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี .. ๒๕๔๘

 

ข้อ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ข้อ ในข้อบังคับนี้

มหาวิทยาลัยหมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สภามหาวิทยาลัยหมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สภาวิชาการหมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การจัดการศึกษาหมายถึง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร

อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

อาจารย์ที่ปรึกษาหมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดูแล

สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา

นักศึกษาหมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นักศึกษาภาคปกติหมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในวัน เวลาราชการ

นักศึกษาภาคสมทบหมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา

ในวันเวลาราชการหรือนอกวันเวลาราชการ

ศูนย์การศึกษาหมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาภาคปกติและหรือ

ภาคสมทบ

อธิการบดีหมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้อ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ

คำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัย

 

 

หมวด

บททั่วไป

___________

 

ข้อ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรมวิชาที่สมัคร

เข้าศึกษา

ข้อ การสมัครและการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยการอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย

ข้อ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ โดยหนึ่ง

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคเรียนปกติและหรือภาคเรียนฤดูร้อนหนึ่งภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร้อนกำหนดระยะเวลาการเรียน และจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการเรียนปกติ

ข้อ กำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๐ มิถุนายน

วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๖ ตุลาคม

ภาคเรียนที่สอง   วันเปิดภาคเรียน วันที่ พฤศจิกายน

วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๑ มีนาคม

ภาคเรียนฤดูร้อน วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑๘ มีนาคม

วันปิดภาคเรียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยอาจกำหนดวันเปิดและวันปิดภาคเรียนที่แตกต่างจากวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยทำเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ การเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใดให้เป็นไปตามเกณฑ์

หมายเลขบันทึก: 210726เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2008 13:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี