พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดหมวกหกใบ

วิจัยปฏิบัติการ หมวกหกใบ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู โดยนายหัสสา  ดอนหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ศึกษาผลการวิจัย การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ได้ผล ตามบทคัดย่อ ดังน้

ชื่อเรื่อง :          รายงานการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิค

                         การคิดแบบหมวก  6  ใบ

ชื่อผู้วิจัย :         นายหัสสา  ดอนหงษา

หน่วยงาน :      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

                         อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ :  ปีการศึกษา 2550 – 2551

 

บทคัดย่อ

                การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ

เป็นการดำเนินการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครู ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาครู ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และศึกษาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู โดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ ( Action Research) ประกอบด้วย

4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน  ขั้นการปฏิบัติตามแผน  ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล ดำเนินการเป็น 3 วงรอบ  กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นครูผู้สอนประจำในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2550 จำนวน 19  คน และ         ปีการศึกษา 2551  จำนวน  17  คน  นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

หนองบัวลำภู  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ทุกคนจำนวน  363 คน เครื่องมือที่ใช้ใน      การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครู แบบทดสอบวัดทักษะการคิดของนักเรียน  แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบสอบถามครู

แบบสอบถามนักเรียน   แบบบันทึกการประชุมสะท้อนผล  การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด การวิจัย นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ ( Descriptive Analysis) ข้อมูล                  เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                  ผลการวิจัยการพัฒนาครูตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในวงรอบที่ 3 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  จำนวนร้อยละ 89.47  สามารถเขียนแผนการจัด             การเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนมีคุณภาพในระดับ ดีมาก ครูร้อยละ 82.35 สามารถจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  ครูทุกคน                มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดแก่นักเรียน  มีความพึงพอใจในการ มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และครูทำงานอย่างเป็นระบบ  ครูมีความคิดเห็นต่อการดำเนินการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้หมวก 6 ใบ  ในระดับ มาก  และนักเรียน

มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ                 ในระดับ มาก  ผลการทดสอบทักษะการคิดของนักเรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ  75.21 มีทักษะ            การคิดในระดับ ดี

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศ



ความเห็น (4)

ขอบคุณค่ะ

ครูอ้อย ได้แนวคิด  จากบันทึกนี้  ไปปฏิบัติ และงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จัก ดีใจที่บันทึกบทคัดย่อนี้มีประโยชน์ในการพัฒนางานของครูอ้อย

เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาทักทายนะคะ

ช่วงนี้..จริงจังกับเรื่อง six hats น่าดูค่ะ

ขอบคุณนะคะ

ได้ความรู้แล้วสบายใจ

นก
IP: xxx.175.3.251
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ กำลังสนใจทำวิจัยเรื่องนี้พอดีค่ะ ไม่ทราบว่าขอรบกวนเบอร์ติดต่อ หรือส่งข้อมูลทางเมลให้ได้ไหมค่ะ [email protected] คะ