สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ปี 2552 
 
 
 
สพฐ.ชู 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาปี 52 เน้นขยายโอกาส-ปลูกฝังคุณธรรม

สร้างความเข้มแข็งสถานศึกษา-เขตพื้นที่ พัฒนาการศึกษาภาคใต้

ดร.สมเกียรติชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯก.พ.)

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี2552

โดยได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญ 6 ด้านดังนี้

1.การขยายโอกาสทางการศึกษา
2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
4.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
5.สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
6.การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.สมเกียรติกล่าวอีกว่า ทั้ง 6 กลยุทธ์นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี2551 แต่ในปี 2552

จะปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้น ทั้งการเรียนต่อของเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

และเด็กที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือม.6 ในปี 2552 ต้องลดจำนวนเด็กลาออกกลางคัน

จากปีละ 1 แสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เหลือ 1% และเน้นปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม

ปลูกจิตสำนึกของความเป็นชนชาติไทยและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนอันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ 

"ส่วนการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น

สพฐ.จะส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ให้มากขึ้นโดยเปิด

การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ให้มากขึ้นด้วยพร้อมทั้งดูแลเรื่อง

ความปลอดภัยของครูและพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่ยังมี

ประสบการณ์การสอนน้อยให้เก่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมดูแล

การจัดการศึกษาดูแล และสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษา เพื่อให้สามารถ

พัฒนาติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนอื่นๆ ได้ทุกสังกัด" ดร.สมเกียรติ กล่าว

ที่มา : คม ชัด ลึก