การสอนแบบบูรณาการวิชาเพิ่มเติม เรื่องการเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์จาก ของเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น ว 31201


การสอนแบบบูรณาการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                  การสอนแบบบูรณาการวิชาเพิ่มเติม  เรื่องการเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์จาก  ของเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น  ว 31201

กลุ่มสาระวิชา       วิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้เสนอ                   นายสุชิน    ศิลธรรม

ปีที่เผยแพร่           2549

ที่อยู่                        โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล   อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                                การสอนแบบบูรณาการวิชาเพิ่มเติม  เรื่อง  การเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น   มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   โดยใช้ของเล่นพื้นบ้านเป็นสื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน  ไม่เบื่อ  และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ว่า  วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ยาก  แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่รอบตัวเรา  ทุกคนต้องเรียนรู้  ต้องใช้           ต้องสัมผัสเกี่ยวข้องตลอดเวลา  โดยนำนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดความเชื่อมโยงกับสาระวิชาต่าง ๆ อีกทั้งนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นวิทยากร

                                ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  30  คน  ที่เรียน         วิชาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2549

                                ผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำ  CIPPA   MODEL  มาเป็นหลักเพื่อเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร์          สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปศึกษา  การงานอาชีพ  และเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาฝึกทำของเล่นให้นักเรียนได้เรียนรู้และเล่น

                                ผลจากการศึกษา  พบว่านักเรียนมีความสนใจ  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูง  มีความสุขและสนุกในการเรียน  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  สามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดับดี

หมายเลขบันทึก: 209248เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2008 20:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 22:37 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี