การเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

การเข้าร่วมการอบรมการควบคุมภายใน กลุ่มที่ 2

สรุปปัญหาที่ทำให้รายงานไม่ถูกต้อง

1.ขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของหย่วยงาน

2. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ

3. ผู้จัดทำยังไม่เข้าใจในระเบียบที่ให้จัดทำ

4.ไม่มีตัวอย่างให้ศักษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน accsaithipaommsuความเห็น (0)