อบรมเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน วันที่ 24 มีนาคม 2549 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับหน่วยงานอื่นๆ จึงทำให้ได้รับความรู้มากมายและมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในหน่วยงานของตัวเอง