การควบคุมภายในคณะศึกษาศาสตร์

สภาพโดยทั่วไป
จากการดำเนินงานควบคุมภายในที่ผ่านมาพบปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ เพราะบุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญ นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านขอบข่ายงานที่กว้างมากมีความซับซ้อนในการบริหารงาน ทำให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานมีความยากลำบากอาจวิเคราะห์ได้ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมปัญหาการดำเนินงานที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Education Communityความเห็น (0)