การประชุมปฏิบัติการ KM การพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบควบคุมภายใน