ใบงาน

เรื่อง : การซ่อมแซมเสื้อผ้า

ชื่อ.....................................นามสกุล.............................ชั้น............เลขที่........................

**************************************************************

คำชี้แจง : ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ 4-5 คน  ตัดสินใจเลือกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรอยชำรุด วางแผนและฏิบัติงานซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดในเวลาเรียนโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกงานซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างน้อยกลุ่มละ 4-5 ชนิด  ตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม  แบ่งหน้าที่รับผิชอบคือให้มีหน้าที่อะไรบ้าง  โดยคำนึงถึงความสามารถความถนัดของแต่ละบุคคล

2.  เตรียมเสื้อผ้าชำรุดในลักษณะต่างๆ ตามที่เลือกไว้  และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

3.  ปฏิบัติงานซ่อมแซมเสื้อผ้าตามลำดับขั้นตอนให้เรียบร้อย  สวยงาม

4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน