การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

มองด้วยใจ
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน

ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

และกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน

และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียน

ที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มีมุมวิชาการ ส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ผู้เรียนพอใจ

มาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น  

ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบรรยากาศ

หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียน
                ให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

 

ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

                การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน   หมายถึง   การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน   เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมความพร้อม

คำสำคัญ (Tags)#เด็กพิเศษ

หมายเลขบันทึก: 205138, เขียน: 02 Sep 2008 @ 19:17 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)