นำคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาฝึกสะกดคำและแจกลูก

หนาม       หวาน     กลาย     หลาย      กลิ่น      กลัว