คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ  นักเรียนส่วนมากจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  จากประสบการณ์ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปี  จึงคิดหาวิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

     โดยได้ตระหนักว่าเด็กวัย  8  ปี  จะชอบนิทาน  ครูจึงนำนิทานมาสอนในสาระคณิตศาสตร์ สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ

     มีวิธีการ ดังนี้

       1.  ศึกษาเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

       2.  นำเนื้อเสนอเรื่องจากนิทาน  มาทำแบบฝึกคณิตศาสตร์

       3.  ครูให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม

       4.  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน

       5.  ครูสรุปผลการเรียน

  • จากการสำรวจความพึงพอใจ ปรากฎว่า นักเรียนชอบนิทานคณิตศาสตร์เสริมคุณธรรม
  • จากนั้นทดลองให้นักเรียนวาดภาพเอง แต่งโจทย์เอง แต่งเนื้อเรื่องเอง