สวัสดีค่ะ...ทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนวัยทำงาน

ดิฉันได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ของท่านรองผู้อำนวยการ  มยุรี  ใบบัว  เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกท่าน...จึงได้ขออนุญาตท่านรองเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนวัยทำงาน .....ท่านรองยินดีและต้องการเผยแพร่งานวิจัยอยู่แล้วจึงได้ให้นำงานวิจัยนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ....และยินดี

รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป.....ลองศึกษางานวิจัยดูนะคะ.......

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3 

วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้รายงาน               นางมยุรี  ใบบัว  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

 

การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2549-2550  มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  คือ  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3        วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พ.ศ.2546 ทั้ง 8 ด้านคือ  ดำเนินงานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดำเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ดำเนินงานรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  ดำเนินงานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา  2549 – 2550  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  ระหว่างก่อนดำเนินการ  และหลังดำเนินการ  ระหว่างปีการศึกษา 2549-2550  เก็บข้อมูลจากคณะครูโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  จำนวน  39  คน  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  เกี่ยวกับระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8  เรื่อง พร้อมกับนำข้อมูล SAR ของสถานศึกษา มาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบ  จากค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังดำเนินงาน

                พบว่าผลการดำเนินงาน การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ทั้ง 8 ด้านคือ  การดำเนินงานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา   การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดำเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  การดำเนินงานรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  และการดำเนินงานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครูและ  ผู้บริหาร  มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ทั้ง 8 คือ ก่อนดำเนินการ  เมื่อปีการศึกษา  2549  ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  และหลังดำเนินการ  เมื่อปีการศึกษา  2550  ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  ด้านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านมาตรฐานด้านการบริหารและจัดการศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  หลังดำเนินการ  มีระดับคุณภาพสูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมทุกมาตรฐาน  หลังดำเนินการมีระดับคุณภาพสูงขึ้น  ผลการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สองมีระดับที่สูงขึ้นได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ

                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานพบประเด็นสำคัญคือ  เมื่อสถานศึกษาได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย  8  ภารกิจหลักอย่างครบถ้วนแล้ว    ผลของการดำเนินการ  จะส่งผลให้มีการพัฒนา ทั้งผลการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น