การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


สวัสดีค่ะ...ทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนวัยทำงาน

ดิฉันได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ของท่านรองผู้อำนวยการ  มยุรี  ใบบัว  เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกท่าน...จึงได้ขออนุญาตท่านรองเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนวัยทำงาน .....ท่านรองยินดีและต้องการเผยแพร่งานวิจัยอยู่แล้วจึงได้ให้นำงานวิจัยนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ....และยินดี

รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป.....ลองศึกษางานวิจัยดูนะคะ.......

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3 

วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้รายงาน               นางมยุรี  ใบบัว  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

 

การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2549-2550  มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  คือ  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3        วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พ.ศ.2546 ทั้ง 8 ด้านคือ  ดำเนินงานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา   ดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดำเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  ดำเนินงานรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  ดำเนินงานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา  2549 – 2550  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  ระหว่างก่อนดำเนินการ  และหลังดำเนินการ  ระหว่างปีการศึกษา 2549-2550  เก็บข้อมูลจากคณะครูโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  จำนวน  39  คน  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  เกี่ยวกับระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8  เรื่อง พร้อมกับนำข้อมูล SAR ของสถานศึกษา มาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบ  จากค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังดำเนินงาน

                พบว่าผลการดำเนินงาน การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  ทั้ง 8 ด้านคือ  การดำเนินงานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา   การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดำเนินงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา  การดำเนินงานรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  และการดำเนินงานผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครูและ  ผู้บริหาร  มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ทั้ง 8 คือ ก่อนดำเนินการ  เมื่อปีการศึกษา  2549  ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  และหลังดำเนินการ  เมื่อปีการศึกษา  2550  ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดไชนาวาส  ด้านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านมาตรฐานด้านการบริหารและจัดการศึกษา  และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  หลังดำเนินการ  มีระดับคุณภาพสูงขึ้น ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมทุกมาตรฐาน  หลังดำเนินการมีระดับคุณภาพสูงขึ้น  ผลการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สองมีระดับที่สูงขึ้นได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพ

                จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานพบประเด็นสำคัญคือ  เมื่อสถานศึกษาได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย  8  ภารกิจหลักอย่างครบถ้วนแล้ว    ผลของการดำเนินการ  จะส่งผลให้มีการพัฒนา ทั้งผลการประเมินคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

    

 

   

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 204576เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2008 12:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 09:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

ขอขอบพระคุณท่านผอ.ประจักษ์

ดีใจมากนะคะที่ท่านผ่านเข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจใน "นนทรี" ท่านรองฯมยุรี ใบบัว ได้ฝากงานวิจัยเข้ามาเผยแพร่ มาเปิดอ่านเห็นว่าท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนจึงฝากมาขอบพระคุณท่านด้วยที่เข้ามาอ่านงานวิจัย และ

เนื่องในปีนี้ท่านเกษียณอายุ...ขอให้ท่านมีความสุข..และสุขภาพแข็งแรง..ยิ่งขึ้นไปนะคะ..และอย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันอีกนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

อรทัย แต่งงาม

น.ส. ธีราพร ดอกกุหลาบ (เลย์) 4/1 (2552)

ฝนตกก็ให้กางร่ม

หนาวลมก็ให้ห่มผ้า

ป่วยไข้ก็ให้ทานยา

แค่อยากให้รู้ว่า

ที่พูดมาก็เพราะเป็นห่วงเธอ

....สู้ๆๆๆๆค่ะ....

น.ส. ธีราพร ดอกกุหลาบ (เลย์) 4/1 (2552)

มันก็ต้องมีบ้างบางเวลา

ที่คนเก่งคนกล้าสู้ไม่ไหว

มันก็ต้องมีบ้างที่เหนื่อยใจ

หยุดพักก่อนก็ได้อย่าร้อนรน

น.ส. ธีราพร ดอกกุหลาบ (เลย์) 4/1 (2552)

กินมาม่ายังต้องรอสามนาที

เหมือนชีวิตก็ต้องมีคอยจุดหมาย

อย่ารีบร้อนเร่งนัก...พักผ่อนคลาย

มีแรงแล้วสู้ต่อได้ค่อยเริ่มลุย

น.ส. ธีราพร ดอกกุหลาบ (เลย์) 4/1 (2552)

ขอบคุณชีวิต...ลิขิตไว้

สิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหา

แม้วันนี้โชคไม่ดี..มีน้ำตา

คงมีบ้างบางเวลาที่ได้ดี

สวัสดีจ่ะ...ขอบใจมากนะจ๊ะ..ที่เข้ามาให้กำลังใจครู วันนี้มีโอกาสเข้ามาอ่านที่ไอเลย์เขียนให้กำลังใจครู..คำพูด และสิ่งที่เขียนมาล้วนมีประโยชน์ทุกบท ทุกคำ เป็นคำที่ให้กำลังใจ และโดนใจครูมาก ๆ ต้องขอขอบใจจริงๆ นะจ๊ะ ต่อไปครูจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอีก..และจะสู้ต่อไป...นะจ๊ะ...ว่างๆ ก็เขียนเข้ามาเยี่ยมกันอีก...และก็เข้าไปเรื่องอื่น ๆ บ้างก็ได้ สิ่งที่เขียนไว้ล้วนมีประโยชน์ทุกเรื่อง ...จริงๆนะ..

น่าสนใจมากค่ะ กำลังทำผลงานเรื่องนี้พอดี

อยากเห็นตัวอย่างงานเต็มรูปแบบ (5 บท)

กรุณาเผยแพร่ได้มั้ยค่ะ

สวัสดีค่ะ รองไพร

ถ้าท่านสนใจวิจัยเรื่องนี้ ให้ท่านติดต่อท่านรองมยุรีโดยตรงได้เลยคะ ตามที่อยู่ด้านบน หรือท่านเข้าไปเยี่ยม บล็อกของน้ำค่อนแก้ว และสอบถามดูจะได้รายละเอียดที่ดีมากๆ เลยนะคะ

แล้วพบกันใหม่ค่ะ ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อผ่านนนทรีได้นะคะ เขียนเข้ามาใหม่ก็แล้วกัน

ตอนนี้เรียนอยู่คะทำวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพภายในอยากได้ตัวอย่างงานวิจัยคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง