กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

          

*        ประเภทและอัตราเงิน บำรุงการศึกษา ในสถานศึกษา ของทางราชการ

ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 271  ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2551  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้        

1.  กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษา  และค่าเล่าเรียน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นมาใหม่ดังนี้

-  สถานศึกษาของทางราชการ  ให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวน ที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 20 ,000  บาท  

- สถานศึกษาของเอกชน  ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 20 ,000  บาท

ทั้งนี้  ตั้งแต่  ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป 

2. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้ถือปฏิบัติดังนี้

2.1  ให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้ทุกประเภทในลักษณะเหมาจ่ายทั้งปีการศึกษาซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ ประกาศของสถานศึกษานั้น ๆ

2.2  กรณีผู้มีสิทธิ์ที่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรไปแล้วในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา 2551  ซึ่งยังไม่ครบสิทธิ  ให้นำหลักฐานการชำระค่าการศึกษาของบุตรมาขอใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรเพิ่มในส่วนที่ยังไม่ครบสิทธิได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551     

              เปิดดูรายละเอียดระเบียบ ฯ ดังกล่าวได้ที่   

         http://www.cgd.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังจังหวัด

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมาย ระเบียบ

หมายเลขบันทึก: 204160, เขียน: 29 Aug 2008 @ 11:18 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 01:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)