เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน

ปาจัง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนวิทย์-คณิต

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง

ความพอเพียง หมายถึง    ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   ภายใต้การบริหารของ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย   สุมิตร ประธานกรรมการคนใหม่   เน้นหนักในด้านความโปร่งใส   เป็นธรรม   ประหยัด และมีประสิทธิภาพ     และที่สำคัญ ประธานกรรมการ สสวท.   ได้เน้นย้ำว่า ภารกิจของสสวท.นั้นมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจยั่งยืน   บนพื้นฐานของสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันความก้าวหน้าของสังคมโลก     ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด เศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี

นางดวงสมร   คล่องสารา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยึดหรือนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น ใช้ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ตัดขวางแทนซื้ออ่างเลี้ยงปลาราคาแพง ใช้สื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เช่น ใช้สีจากดอกไม้ทำสื่อทดสอบความเป็นกรด-เบส     ออกแบบกิจกรรมการสอนที่บูรณาการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นให้เด็ก ๆ ได้คิดแก้ปัญหาและหาทางพัฒนาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หากมีปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ทำอย่างไรจะยกระดับคุณภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ใช้มุ้งกันแมลงวันเวลาตากปลา   ประดิษฐ์วัสดุห่อหุ้มที่ดึงดูดใจ   คิดค้นตู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติผ่านการเรียนทั้งในชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว   เรียนรู้การอนุรักษ์ที่ถูกต้อง โดยเมื่อใช้ทรัพยากรแล้วต้องบำรุงรักษาไม่ใช่หมดไป นั่นคือ ใช้ด้วยความพอเพียงเคียงข้างความยั่งยืน   และนอกจากนี้ต้องรู้จักวางแผนใช้ประโยชน์ของทรัพยากรด้วย เช่น โรงเรียนมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำกัด ก็ต้องวางแผนบริหารการใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ นางดวงสมรกล่าว

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้เกี่ยวกับข้องกับ เศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถทำได้หลากหลาย   อาทิ กิจกรรมการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนของตนเองโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริมเข้าไป   กิจกรรมให้นักเรียนออกแบบสวนไร่นาให้สอดคล้องกับ เศรษฐกิจพอเพียง โดยอธิบายให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนิยามของ เศรษฐกิจพอเพียง ได้ ล่าสุด   สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 17 ( วทร. 17)   ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย   ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”   ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2550   ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   การประชุม   เชิงปฏิบัติการ   การอภิปรายทางวิชาการ   คลีนิควิชาการ   การเสนอผลงานทางวิชาการของครูนิทรรศการและ การแสดงผลงานจากภาครัฐและเอกชน   โครงงานวิทยาศาสตร์   การจัดแสดงและสาธิต เครื่องมือ   สิ่งประดิษฐ์   เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์   และกิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่มา   :  http://www.newswit.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของปริชาติ.ป.โท ม.บูรพา

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน#เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนวิทย์-คณิต

หมายเลขบันทึก: 203893, เขียน: 27 Aug 2008 @ 20:04 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 22:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจจัง

เอาเรื่องดีๆมาให้อ่านอีกแล้ว