นวัตกรรมภาษาอังกฤษ ม. 2

krujum
นิทานพื้นบ้าน

ความเป็นมา  ปัญหา

            จากประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มา  20 ปี  พบว่า  ไม่สามารถพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ  ให้เป็นที่น่าพอใด้  เนื่องจากสาระที่ใช้ ในการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องไกลตัวนักเรียน เป็นภาพและเรื่องราวในต่างประเทศบ้าง  สถานที่ต่างๆ ก็เป็นต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องไกลตัว นักเรียนทำให้นักเรียนขาดความสนใจขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ดิฉันจึงจัดสร้างนวัตกรรม เป็นชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การฟัง  พูด  อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ซึ่งหลังจากที่ได้นำไปใช้แล้ว ได้ศึกษาผลการใช้เพื่อให้มองเห็นแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ดิฉันจึงขอเล่าเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม นี้ขึ้นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้าน

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ชุดการการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้าน

3.  เพื่อศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยนิทานพื้นบ้านที่สร้างขึ้น

 

สรุปผลการศึกษา

                 ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้  ทำให้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ได้ดังนี้

5.1    การพัฒนาชุดการเรียนรู้เสริมความสามารถการฟัง  การพูด  การอ่าน

และการเขียน โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                    

              5.1.1  ประเมินคุณภาพ ชุดการเรียนรู้เสริมความสามารถ  การฟัง  พูด

อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า    มีคุณภาพอยู่ในระดับ  มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.52 

5.1.2        การประเมินประสิทธิภาพ จากคะแนนในการประเมินผล

ระหว่างการเรียนรู้  และคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยใช้  ชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถ  การฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  มีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 / 80  โดยมีคะแนนระหว่างเรียน  ร้อยละ  90.13  และคะแนนหลังเรียนร้อยละ  89.75

5.2      การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนจาก  คะแนน

ทดสอบหลัง การเรียนรู้  โดยใช้ ชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถ  การฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างชัดเจน  โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับ  0.01   

      5.3  ผลการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถ  การฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  จากแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  ผลปรากฏว่าความคิดเห็นของนักเรียน  40  คน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52

 

            สรุปได้ว่า  ชุดการเรียนรู้เสริมความ สามารถการฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้นิทานพื้นบ้าน  ซึ่งเป็นกิจกรรมและมีเนื้อหา ที่ผู้เรียนคุ้มเคยช่วยส่งเสริมความสามารถทางการฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนโดยการที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางภาษาที่ได้รับใหม่กับความรู้ที่มีอยู่ ทำใหม่ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลทางภาษาได้ดีและจำเนื้อหาได้เร็ว มีความพร้อมที่ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟัง  พูด อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ   ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และผ่อนคลาย  

ผลที่เกิดแก่นักเรียน

1)      นักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก

ขึ้น และทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูงขึ้น

2)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ภาษาอังกฤษ  กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์   มีความสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 

                        3)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  มีการฝึกปฏิบัติต่างๆ  ตามกระบวนการฝึกปฏิบัติ

                        4)  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นwfh

                         6)  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน  มีคุณธรรมในตนเอง 

 

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#kmครูมัธยมอุตรดิตถ์

หมายเลขบันทึก: 202852, เขียน: 23 Aug 2008 @ 10:26 (), แก้ไข: 08 Jul 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ..นักเรียน่ได้เรียนคงสนุกแน่ ๆ

เขียนเมื่อ 

คุณครูครับ มาเล่าอีกนะครับ รออ่านๆๆๆ

Suppawatchai
IP: xxx.172.159.236
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ..นักเรียน่ได้เรียนคงสนุกแน่ ๆ

Lamyaun Kheiwya
IP: xxx.172.229.188
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะน่าสนใจมากนักเรียนได้เรียนรู้คงมีการพัฒนาขึ้นมากและคงไม่เบื่อภาษาอังกฤษ เพราะสอนภาษาอังกฤาม.2 เหมือนกันค่ะ

first
IP: xxx.26.17.231
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นสนุกเลย...น่าเบื่อชะมัด

อาจารย์มีเรื่องนิทานต่างประเทศหรือประเทศไทยคะ

IP: xxx.183.147.200
เขียนเมื่อ 

เด้เด้เด่เด่ด

อารมณ์
IP: xxx.26.108.224
เขียนเมื่อ 

สอนภาษาอังกฤษ ม.2 เช่นเดียวกัน นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อยากเห็นตัวนวัตกรรมที่นำเสนอ

KrUPoR
IP: xxx.128.123.204
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นตัวนวัตกรรมจังค่ะ

อยากนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนที่สอนอยู่ค่ะ

krukondee
IP: xxx.67.141.53
เขียนเมื่อ 

ขอดูตัวอย่างนวัตกรรมที่ทำได้ไหมคะ

IP: xxx.19.66.52
เขียนเมื่อ 

นวัตกรรมน่าสนใจมากค่ะ ถ้าได้นำมาสอนนักเรียนคงจะดีมาก

yada
IP: xxx.53.97.23
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องนะคะ ตรงใจมากค่ะ คิดอยากทำเหมือนกันค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่วนนิทานอีสปนั้น ท่านใดสนใจเข้าไปดูได้ โหลดได้ที่ www.schoolexpress มีเยอะมากค่ะ

Thitapha
IP: xxx.122.218.57
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากคะ ชอบจัง

ญาดา พันธ์เกษ
IP: xxx.53.151.55
เขียนเมื่อ 

ครูมีความคิดที่ดีมากเลยนะคะ เป็นตัวอย่างที่ดี  และสามารถจุดประกายความคิดให้ดิฉันได้ สนใจมา ดิฉันขอดูตัวอย่างเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการทำงานต่อไป  ช่วยส่งตัวอย่างทางอีเมล์หน่อยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ครูอ้วน
IP: xxx.174.75.92
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ ขอความกรุณาได้เผยแพร่ผลงานที่ทำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

น่าสนใจมากเลยคะ ได้ทั้ง สี่ทักษะแถมสนุกด้วย