กรอบแนวคิด : การประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนสังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1   โดย : นายสมหวัง  พันธะลี

ความสำคัญจำเป็น

                ปัจจุบันในการเรียนการสอนภาษาไทยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสมไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันที่ทำให้คนไทยทุกคนภูมิใจและต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับความเป็นไทยตลอดไป ซึ่งมีน้อยชาติที่มีภาษาเป็นของตนเอง ดังนั้น ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ ที่บรรพบุรุษของเราได้คิดและสร้างมาจนเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของเรา จึงสมควรที่บำรุงและรักษาสืบไป การที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยไว้ได้อีกทางหนึ่ง คือ การสืบทอดทางการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้ และรักการศึกษาค้นคว้า ด้วยการอ่าน จะเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน คือ นโยบายที่ 1  สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญของการอ่าน  นโยบายที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง หลากหลายและสม่ำเสมอ  นโยบายที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และนโยบายที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การอ่านในกระบวนการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น

                จากความสำคัญและนโยบายดังกล่าวรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีนิสัยส่งเสริมการอ่าน ผู้ศึกษาทำหน้าที่นิเทศการศึกษา จึงมีความประสงค์จะดำเนินการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

2.  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

3.  เพื่อประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

4.  เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

 กรอบแนวคิด

ขอบข่ายการประเมิน     ประเมินในประเด็นด้าน  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา การดำเนินการตามโครงการ พฤติกรรมนักเรียน   พฤติกรรมครู   ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศีกษา  แต่ละประเด็นจะมีขอบข่ายการศึกษาในเรื่อง  รายการที่ต้องประเมิน  ตัวบ่งชี้  วิธีวัดและประเมิน  เกณฑ์การวัดและประเมิน  ร่องรอย หลักฐาน หมายเหตุ : การดำเนินการวัดและประเมินผลการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาที่การดำเนินการของบทบาทของสถานศึกษาเป็นประเด็นสำคัญ

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการส่งเสริมการอ่าน ผู้ศึกษาจะนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  การประเมินโครงการ   นิสัยรักการอ่าน  ความหมายของการอ่าน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน  การพัฒนากระบวนการอ่าน  วิธีสร้างความสนใจในการอ่าน  นโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  มาตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

สมหวัง  พันธะลี  สมาชิก กลุ่มที่ 2