ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม  (Recontructionism)

 

ความเป็นมา

                         ปฏิรูป  (Reconstruct)   หมายถึง  บูรณะหรือทำขึ้นใหม่   ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม   เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในปี  .. 1930  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ    ปัญหาความขัดแย้งระหว่างระบบนายทุนจึงเกิดนักคิดกลุ่มหนึ่งที่ได้พยายามจะแก้ปัญหาสังคมโดยให้การศึกษาเป็นตัวนำการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมือง   และสังคม   โดยการล้มระบบเก่าที่ไม่มั่นคงและยุติธรรมลงเสีย  แล้วสร้างระบบสังคมใหม่ขึ้นมา   นักคิดกลุ่มนี้ที่เสนอบทบาทใหม่ให้กับโรงเรียนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมนี้มีชื่อเรียกว่า   นักคิดแนวหน้า    ผู้นำของนักคิดกลุ่มนี้  ได้แก่  จอร์จ   เอส   เค้าทส์   และ  ฮาโรลด์   รักก์    กลุ่มนี้มีความเห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยโดยที่ประชาชนต้องสามารถควบคุมสถาบันและทรัพยากรต่าง ๆ  ได้เอง  โดยไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองที่หวังเอาประชาชนเป็นเครื่องมือ   และประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ควรต้องประสานความสอดคล้องกับประชาธิปไตยในแต่ละประเทศทั่วโลก

                         ผู้นำของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมตอนแรก  คือ  จอห์น   ดิวอี้   (.. 1920)   แต่แนวคิดเกี่ยวกับ   การศึกษาเพื่อปฏิรูปสังคม    นี้ยังไม่เด่นชัดจนกระทั่งประมาณปี  .. 1950  ที  โอดอร์  บราเมลด์   ได้เป็นผู้ทำให้ปรัชญาศึกษาปฏิรูปนิยมเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยการเสนอปรัชญาการศึกษาเพื่อการปฏิรูปสังคมในหนังสือหลายเล่มด้วยกัน  เช่น  “Pattern  of  Education  Philosophy  1950”    “Toward   a  Reconstructed   Philosophy  of   Education  1956”   และเรื่อง   Educations    Power  1965”   เป็นต้น    ทำให้บราเมลด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม  

                        

แนวคิดพื้นฐาน

                         ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมนี้พัฒนามาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  และผนวกเอาความคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism)   เข้าไว้ด้วยกัน  (ทองปลิว  ชมชื่น,  2529 )  ปรัชญาปฏิรูปนิยมเน้นเรื่อง   แรงงาน   (Labor)   ว่าเป็นหัวใจของสังคม   และเชื่อว่ามนุษย์จะต้องช่วยกันสร้างระบบสังคมเสียใหม่โดยถือว่า   การทำงานคือชีวิต    ดังนั้น  รูปแบบของการศึกษาในลัทธิปรัชญานี้จึงเน้นการทำงานหรือการทำแบบฝึกหัดในบทเรียนต่าง    อย่างมากที่สุด   ปฏิบัติการนิยมเน้นในการแก้ไขปรับปรุงสภาพสังคม    โดยอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ    พิพัฒนาการนิยมเน้นการพัฒนาเด็กไปสู่จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียน   และผู้สอนร่วมกันกำหนดขึ้น    การผสมผสานกันระหว่างความคิดสองปรัชญาทำให้ปรัชญาปฏิรูปนิยมก่อตัวขึ้นโดยเน้นการพัฒนาการของบุคคลและของมวลชนเพื่อเข้าใจตนเองว่ามีความต้องการอะไร   สังคมประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสามารถและจุดมุ่งหมายของสมาชิกไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมด  ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเน้นการปฏิรูปสังคมและสร้างสรรค์รูปแบบของสังคมขึ้นมาใหม่ในอนาคต

 

หลักการสำคัญ

                         ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีหลักการสำคัญ   (George  F.  Kneller,  1971 :62-64  อ้างใน  สุรินทร์   รักชาติ, 2529 : 59-60)  สรุปได้ดังนี้.-

1.       การศึกษาต้องเป็นการสร้างระเบียบของสังคมขึ้นมาใหม่    เพื่อให้ค่านิยมเบื้องต้นทางวัฒน

ธรรมได้บรรลุความสำเร็จตามที่ต้องการ    และขณะเดียวกันก็ต้องให้กลมกลืนกับสภาวะของสังคมและเศรษฐกิจ

2.       สังคมใหม่ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง   โดยประชาชนหรือผู้แทนที่ประชาชน

เลือกมาจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมผลประโยชน์ของสถาบันและทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศ

3.       การศึกษานั้นนอกจากจะทำให้บุคคลได้พัฒนาสังคมแล้วยังทำให้บุคคลได้เรียนรู้ที่จะเข้าร่วมในการวางแผนของสังคมด้วย    ดังนั้นสังคมจึงมีส่วนร่วมที่สำคัญของการศึกษา

4.       ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาโดยครูจะต้องเชื่อและไว้วางใจเด็กในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ตามกระบวนการของประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย

5.       วิธีการและจุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษาต้องสนองความต้องการของวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นสำคัญ    ดังนั้น  จึงต้องปฏิบัติเนื้อหาวิชา   วิธีการสอน   ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารใหม่    ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์

 

ความเชื่อทางการศึกษา

                         จุดมุ่งหมายการศึกษา

                         จุดมุ่งหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาทในการปฏิรูปสังคมเพื่อใช้การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างสังคมใหม่ที่มีความเสมอภาค   และความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น    ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ไพฑูรย์    ลินลารัตน์   ได้แบ่งเป็นข้อ ๆ  ไว้ดังนี้

1.       การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยตรง    และต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ด้วย

2.       การศึกษาจะต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมบนรากฐานของประชาธิปไตยโดยต้องคำนึงถึงพื้นฐานที่มีอยู่เดิม

3.       การศึกษาจะต้องให้เด็กเห็นความสำคัญของสังคมโดยส่วนรวม   ควบคู่ไปกับของตนเอง

 

องค์ประกอบของการศึกษา

                         หลักสูตร

                         หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านสังคมเป็นแกนสำคัญ   เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าใจสภาพของสังคม   และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคมเป็นการเตรียมเด็กให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ   ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมยึดหลักสูตรแบบแกน   (Core  Curriculum  or  Wheel   Curriculum)   คือ  การสอนเน้นหลักสูตรที่ยึดถือวิชาใดวิชาหนึ่งหรือกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนกลาง   เนื้อหาสาระในหลักสูตรมาจากปัญหาสังคมที่ผู้เรียนประสบอยู่   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา    และนำผลที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   หลักสูตรต้องกำหนดให้เด็กได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง    เพื่อให้เด็กมองเห็นปัญหาสังคมอย่างเข้าใจแจ่มชัด   และร่วมมือกันหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้    เด็กจึงควรได้รับการศึกษาในเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน   การขนส่ง   การอนามัยและสาธารณสุข   นิเวศวิทยา   อาชญาวิทยา   รวมทั้งวิชาที่สอนในโรงเรียน   ได้แก่   วรรณคดี   ดนตรี   ศิลป   ฟิสิกส์   เคมี   สังคมวิทยา   มานุษยวิทยา  ประวัติศาสตร์    เศรษฐศาสตร์    รัฐศาสตร์    และคณิตศาสตร์   การสอนวิชาต่าง ๆ  เหล่านี้จะทำให้เด็กเห็น  ถึงความสัมพันธ์ของวิชาดังกล่าวและจะทำให้สามารถเข้าใจสภาพของสังคมมากขึ้น

                        

                         โรงเรียน

                         ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเชื่อว่าบทบาทของโรงเรียนจะต้องสนใจใฝ่หาอนาคต  และนำทางให้เด็กได้พบกับระเบียบของสังคมใหม่โดยการให้การศึกษาฝึกในด้านความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะร่วมมือในการวางแผนให้กับสังคมใหม่โรงเรียนมีหน้าที่สร้างบรรยากาศแบบสังคมประชาธิปไตยให้แก่เด็ก    และในเวลาเดียวกันโรงเรียนจะต้องทำงานร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ของสังคมด้วย   นั้นก็คือโรงเรียนจะต้องเป็นผู้สร้างสังคมไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูกสังคมสร้างขึ้นมา    หากต้องการให้สังคมในอนาคตเป็นเช่นไร   โรงเรียนก็สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อฝึกอบรมเด็กให้มีบุคลิกภาพทัศนคติ   และความรู้ความสามารถเป็นอย่างนั้น

                        

                         ผู้สอน

                         ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเชื่อว่าครูผู้สอนต้องสามารถทำให้เด็กเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์สังคมใหม่โดยอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน    มีการนำหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้     ครูผู้สอนไม่ใช่มีหน้าที่คอยชี้แนะเพียงอย่างเดียว     แต่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นเร่งเร้าให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของสังคม     นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น    ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม  มีลักษณะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 

                         กระบวนการเรียนการสอน

                         การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีลักษณะคล้ายคลึงกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  คือ  เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำด้วยตนเองโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific   Method)   วิธีการแบบโครงการ   (Project   Method)   และวิธีการแก้ปัญหา  (Problem   Solving   Method)    นอกจากนั้นปรัชญานี้ยังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์   (Historical  Method)   และวิธีการทางปรัชญา   (Philosophical  Method)   เข้ามาประกอบด้วย   เพื่อให้การศึกษาปัญหาต่าง ๆ รัดกุมและสมบูรณ์ที่สุด   ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมไม่ส่งเสริมการเรียนแบบท่องจำและการสอนแบบบรรยาย   ครูผู้สอนและเด็กควรทำอะไรก็ได้เพื่อสนองความต้องการของตน    การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    สนใจปัญหาของสังคมเสนอแนะ    วิธีการแก้ปัญหา    บรรยากาศในการเรียนการสอนมีอิสระไม่ใช่  บังคับ   การจัดตารางสอนควรมีความยืดหยุ่น    กำหนดตามเวลาเรียนในทฤษฎีการค้นคว้าของเด็กและการอภิปรายเป็นสัดส่วนกัน    โดยเน้นการอภิปรายเป็นหลัก 

 

อ้างอิง :  พิมพ์พรรณ   เทพสุเมธานนท์ และคณะ.2544.ปรัชญาการศึกษา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา :  http://isc.ru.ac.th/data/ED0001799.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ กับครูไพฑูรย์

คำสำคัญ (Tags)#ปรัชญาการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 200904, เขียน: 14 Aug 2008 @ 14:51 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

สวัสดีครับ พี่ฑูรย์

  • แวะมาอ่านค่ะ

      Image

ขอขอบคุณครับทุกคน

โอ๊ค ป.โท ครูปิดเทอม รุ่น 6
IP: xxx.120.143.61
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้เรียนกับ รศ.พิมพ์พรรณ

สอนสนุกๆมากๆๆ เรื่องปรัชญาไม่น่าเบื่อและน่าง่วงนอนอีกต่อไป

nacknb
IP: xxx.29.5.62
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลอาจารย์หนูคุ้นๆนะคะ เนื้อหาคล้ายๆกัน พอดีหนูกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมพอ ขอคุณมากคะที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบค้นข้อมูลให้หนู

นายไพรอส บุญเจริญ
IP: xxx.158.167.146
เขียนเมื่อ 

มาอ่านเพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในการทำรายงานกลุ่มส่งอาจารย์พิมพ์พรรณ ชอบมากครับ อาจารยสอนสนุกมาก ไม่เสียดายที่ได้เรียนกับอาจารย์