ตามติด KM workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนการสอนวิชากฎหมาย


รอยยิ้มของคุณครูและอาจารย์แต่ละโรงเรียนและได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

วันที่  7  สิงหาคม  2551  แวดวงนิติศาสตร์ต้องรู้จักดีว่าเป็นวันรพีหรือ “ พระบิดาและปรมาจารย์แห่งนักกฎหมายไทย”  ซึ่งเป็นวันคล้ายกับวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์ เธอกรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่มีต่อบรรดานักกฎหมายไทย  แวดวงนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนจะมีการวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

     คณะนิติศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วม ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประจำทุกปี และหลังจากนั้นคณะนิติศาสตร์จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  การตอบแข่งขันปัญหากฎหมายของแต่ละโรงเรียน  

     และภายในงานตามที่ผู้เขียนได้เคยเขียนไปแล้วว่ามีการจัด  KM workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนการสอนวิชากฎหมายทั่วไปในโรงเรียนวันพฤหัสบดีที่  7  สิงหาคม พ.ศ. 2551    คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อให้ทางคณะได้ทราบกระบวนการเรียนการสอนของครูแต่ละโรงเรียน  และเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุง  ซึ่งก่อนจะมีการจัดงานวันที่ทางคณะกรรมการดำเนินงานก็ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมงานให้ครูแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการในครั้งนี้  (http://gotoknow.org/blog/nareejuti/196529) à  ประชุมเตรียมงานครั้งที่  1  วันที่  23  กรกฎาคม  2551

(http://gotoknow.org/blog/nareejuti/199010) à ประชุมเตรียมงานครั้งสุดท้าย  วันที่  4  สิงหาคม  2551

          บรรยากาศของเช้าวันที่  7  สิงหาคม  2551  ในการจัด KM  workshop  มีคุณครูแต่ละโรงเรียนให้ความสนใจตอนแรกจำนวนที่สมัคร จำนวน  14  ท่าน  แต่พอวันงานจริงๆ  มีประมาณ  28  คน 

 

 

กลุ่มหัวใจสีเหลือง

 

กลุ่มหัวใจสีชมพู

 

          การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ  ก็เริ่มขึ้น

  

  อ.จินตนา  พนมชัยชยวัฒน์  กล่าวเปิดงาน  และต้อนรับคุณครูแต่ละโรงเรียน 

 

พิธีกร  (น้องอ้อ นิสิตปี  4)

 

 วิทยากรท่านแรก  คือ  อ.บีแมน  (อาจารย์สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์) นั้นเอง  ได้เปิด วิดีทัศน์  เรื่อง  ครูสมพรสอนลิง  (คนถือไมค์)  วิทยากรท่านที่สอง  คือ  พี่บอย  (คุณอนุวัทย์       เรืองจันทร์   หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์)  ได้เกริ่นนำกระบวนการ KM   (คนไม่ถือไมค์)

  

  

 เมื่อเข้าใจกระบวนการกันแล้วก็เริ่มแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มคือ  หัวใจสีชมพูกับหัวใจสีเหลือง  และทำความรู้จักของคุณครูแต่ละโรงเรียน  และที่สำคัญมีอาจารย์ของคณะเราได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วย  ชื่อว่า “เพิ่มมิตรพิชิตใจ”  โดยมีการเต้นรำเพื่อทำความรู้จักกัน  ซึ่งรู้สึกประทับใจว่า  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่ดูภายนอกเคร่งขรึม  แต่พอทำกิจกรรมนี้  ก็รู้สึกว่าอาจารย์ทำได้และสนุกสนานร่วมกัน   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

จับคู่บัดดี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันรวมกลุ่มและติดการ์ด (KSF) จัด Core Competency = แก่นความรู้และสะท้อนภาพ  Reflection ทั้งหมด  

 

 

   

 คัดเลือกเรื่องที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องและถ่ายทอด 

  

 

มอบรางวัลผู้ที่ได้คัดเลือกเรื่องที่ดีที่สุด 

 

 

มอบรางวัลคุณครูที่ตอบคำถามจากวิดีทัศน์จากเรื่อง ครูสมพรสอนลิง 

        และทีมงานได้เก็บเอกสารหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการได้ดังนี้  โดยมีพี่แหม่ม  พี่ปุ๋ย  และน้องอ้อ  ได้ช่วยกันสรุปและรวบรวม  ดังนี้

1.     สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

1.1             การนำเอากระบวนการ KM ใช้ในหน่วยงาน

1.2             และเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมาย, วิชาสังคม ศึกษา

1.3             การประยุกต์ใช้กระบวนการ KM ในที่ทำงาน

1.4             ได้รับทราบกระบวนการเรียนการสอนวิชากฎหมายทั่วไปในห้องเรียนอื่น

1.5             ได้รับความรู้จากกระบวนการ KM

1.6     การพัฒนาเทคนิค การจัดกิจกรรม การเรียนรู้จากการประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนการสอนวิชากฎหมายทั่วไปในโรงเรียน

1.7             แลกเปลี่ยนทัศนะ แง่คิด มุมมอง ซึ่งกันและกัน

1.8             กระบวนการ KM คืออะไร

1.9             นำไปใช้ประโยชน์ในการสอนได้อย่างไร

1.10        การได้รับความรู้และนำไปพัฒนาการเรียนการสอน

1.11        ความรู้ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชากฎหมาย

1.12        การนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดฝึกอบรม การเรียน การสอน

1.13    คาดว่าจะได้ความรู้ การใช้เครื่องมือ KM ถอดบทเรียนกระบวนการเรียน การสอน วิชากฎหมายทั่วไปในโรงเรียนมากกว่านี้

1.14        ได้รับความรู้เรื่องการสอนวิชากฎหมาย

1.15        เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับกฎหมาย

1.16        รู้กระบวนการเรียน การสอน ในโรงเรียนต่างๆ

1.17        ได้รับรู้แนวทางปฏิบัติการสอนของครูที่หลากหลาย

1.18        ได้รับความรู้เพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรม

1.19        ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการเรียน การสอน

1.20        ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ

2.     สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

2.1             การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

2.2             ประสบการณ์ในการสอนของแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม

2.3             ได้รับมิตรภาพ

2.4             ได้รับความรู้

2.5     ได้ความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มุมมอง แง่คิด จากอาจาย์หลายท่าน เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้สอนนักเรียน

2.6             ประทับใจอาจารย์ที่นำเสนอ เทคนิคบูรณาการได้หลายเรื่อง เป็นแนวทางประยุกต์ที่นำไปใช้ได้จริง

2.7     ปรัชญาการใช้เทคนิค การจัดการเรียน การสอน ให้ประสบผลสำเร็จ เช่นการวางแผนหลักสูตร เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ้ผลในการศึกษาต่อ การใช้เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

2.8             ความหลากหลายของวิธีการในการสอนกฎหมายของครูแต่ละท่านที่เข้าร่วม

2.9             ความหลากหลายของกระบวนการจัดการเรียน การสอน และการแก้ไขปัญหาในการเรียน การสอน

2.10        แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

2.11        สื่อในด้านการนำเสนอ VCD เรื่อง ครูสมพร สอนลิง

2.12    ได้รับประสบการณ์ความรู้จากคู่บัตดี้ของตน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้จริง และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

2.13        ได้รับประสบการณ์จากเรื่องเล่าต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอนได้

2.14        ทำให้ทราบถึงกระบวนการ KM มากยิ่งขึ้น

2.15        สาวๆ สวยๆ มีมาก และหนุ่มๆ วัยทำงานตั้งใจดีมาก

 

 

สิ่งที่ผู้เขียนเห็นก็คือ  รอยยิ้มของคุณครูและอาจารย์แต่ละโรงเรียนและได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ  วิทยากรที่ใจดีของเรา  คือ  อ.บีแมน  และพี่บอยแห่งสหเวช

ขอบคุณมากๆค่ะ

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 199763เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2008 13:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2019 21:02 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

MK กับ  KM  บรรยากาศดี วิทยากรดี สมาชิกเลยหน้าตาดีดี

น่าสนใจ ดี

การ พัฒนา

กาย

สมอง

ความคิด

โชค บารมี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท