๑. การรู้จัก  เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

                รับรู้และเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของตนเอง   แสวงหาแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง  รู้และเข้าใจความสนใจ  ความถนัดด้านการเรียน  อาชีพ  และบุคลิกภาพของตนเองรวมถึงรักและนับถือตนเองและผู้อื่น

 

๒. การปรับตัวและดำรงชีวิต

                เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารความคิด  ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

๓. การตัดสินใจและแก้ปัญหา

                สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว  โรงเรียน และสังคม

 

๔. การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

                สามารถค้นหา  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม