คนดีศรีอยุธยา 2


ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ "คนดีศรีอยุธยา" ตอนที่ 2

๒. ประวัติการทำงาน

       ๒.๑ อาชีพรับราชการ       

          .. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๑                -  เป็นครูสอนโรงเรียนสมุทรปราการ

                .. ๒๕๐๒๒๕๑๑               -  เป็นครูสอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                ..๒๕๑๑๒๕๑๒                -  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

     ๒.๒ อาชีพส่วนตัว

           

พ.ศ. ๒๕๑๒ปัจจุบัน      - เป็นผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนเอกชน)

    ๒.๓ การทำงานเพื่อสาธารณกุศล

            พ.ศ. ๒๕๐๗๒๕๓๘            - เป็นเลขานุการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง  

                                                                   พระนครศรีอยุธยา  ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสตรี
                                                                  ในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี  ความเป็นกุลสตรี
และอื่นๆ 

            พ.ศ. ๒๕๒๕ ๒๕๔๖ -   เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ศีลนิธิ และเป็นประธานมูลนิธิ  ซึ่งมูลนิธินี้จะช่วยหญิง
                                                                 ที่ถูกล่อลวง ค้าประเวณี ให้มีอาชีพดำรงตนอยู่ในศีลธรรม วัฒนธรรม
                                                                  ประเพณีที่ดี

                                                  - ขณะนี้มูลนิธิได้เลิกล้มกิจการ  เพราะหญิงถูกล่อลวง ค้าประเพณี
                                                                  ลดน้อยลง  จึงได้นำเงินของมูลนิธิมอบสมทบสร้างอาคารสำนักงาน

                                                                  เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            พ.ศ.๒๕๓๗ ปัจจุบัน  -  เป็นประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด        พระนครศรีอยุธยา

                                                       แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลติดตามและพิจารณาคดีที่

                                                       เยาวชนกระทำผิด  ให้การอบรมและช่วยเหลือให้กลับตัว กลับใจ 

                                                       ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ดี รู้จักรัก ประเพณีไทย   รู้จักคำว่า ศีลธรรมและ

                                                       วัฒนธรรมที่ดี  ไม่ประพฤติในเรื่องที่เสื่อมเสียอีก

  - นอกจากนั้น  ยังได้ทำหน้าที่ประสานงาน  ปัญหาครอบครัว ไกล่เกลี่ย 

    การแก้ไขปัญหาครอบครัวแตกแยก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับลูกต่อไป

            พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๔๙      - เป็นเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                      ได้ทำงานด้านสาธารณภัยทุกประเภทและเยี่ยมดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

                                      และคนชรา รวมทั้งคนพิการ

 - การทำงานกาชาด  ทำให้ได้ออกไปพบปะเยี่ยมราษฎร์ทุกอำเภอ ทุกตำบล

  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง   ทำให้รู้จักคนหลายระดับ
   และในโอกาสเดียวกันได้มีโอกาสเข้าไปพูดอบรมนักเรียนและผู้ปกครอง 

                                       ในเรื่องที่เป็นประโยชน์และให้ร่วมกัน รักษาไว้ซึ่งมรดกทาง ศิลป
                                       วัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา ราชธานีเก่า

            พ.ศ.๒๕๓๘ปัจจุบัน   - เป็นผู้นำในการทำนุบำรุงศาสนาหลายเรื่อง  เช่น   เป็นกรรมการมูลนิธิ
                                    ภัตตาหาร วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                                    ซึ่งเป็นวัดต้นตระกูล ของ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล
โดยได้รับการแต่งตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ

                                                     -  ได้ทำหน้าที่หารายได้เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อให้พระสงฆ์ในวัดได้มี
                                                        อาหารฉันได้เพียงพอ ทั้งนี้เพราะวัดนี้อยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิม   
                                                     -  การที่จัดหาอาหารถวายพระ ทำให้พระไม่ต้องกังวลในการไป
                                                         บิณฑบาต  ทำให้มีเวลาที่จะไปเทศนาอบรมสั่งสอนพุทธ-
                                                         ศาสนิกชน  ให้ประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมอันดีและสืบทอดประเพณี

                                                         อันดีงามต่อไป

            พ.ศ.๒๕๓๙ปัจจุบัน - เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ทำงานด้านวัฒนธรรมโดยตรง 

                                  เป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

            พ.ศ.๒๕๔๐ปัจจุบัน   นำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดสีกุก อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประจำทุกปี

                                  และได้นิมนต์พระหลายวัดมาแสดงปาฐกถาให้นักเรียนฟังทุกปี

                    พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗  ได้เป็นประธานเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งจิตอธิษฐาน ทำบุญทำทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่อำเภอลำปลายมาศ

                                  จังหวัดบุรีรัมย์, อำเภอลำนารายณ์  จังหวัดลพบุรี, อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์และอำเภอบัวใหญ่ 

                                  จังหวัดนครราชสีมา

            พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน   เป็นประธานหล่อเทียนพรรษาวัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดยเชิญชวนชุมชนร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                                  ทุกปี

               

                        เนื่องด้วยเกิดมาในตระกูลที่มีพ่อเป็นครูและมีพี่ ๆ เป็นครูจึงศึกษาด้วยตนเองเรียนจบทางวิชาครูและได้เป็นครูมาตลอดชีวิต และยังมีโอกาสได้สร้างโรงเรียนด้วยตนเอง ชื่อโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒  แรกเริ่มมีนักเรียน  ๑๐๘  คน  ครู    คน  ปัจจุบันมีนักเรียน  ๔,๖๓๕  คนและบุคลากร  ๓๑๕  คน

                                จากการที่ได้คลุกคลีกับ ความเป็นครู  มาตลอดเวลา  จึงทำให้ต้องประพฤติปฏิบัติตน       อยู่ในแบบอย่างที่ดีงามมาโดยตลอด  และเกิดแรงจูงใจว่า

                        ถ้าจะทำงานให้ก้าวหน้า ให้สำเร็จจะมีแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีพฤติกรรมในทางที่ดี  มีศีลธรรม  วัฒนธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีได้  จึงจะมีคนศรัทธา  เชื่อถือและยอมรับ

 

                Ü  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงได้เริ่มสร้างผลงานด้วยการเข้ารับใช้สังคมในงาน  บริการชุมชน  เช่น  งานกาชาด  งานสมาคมต่าง ๆ จากงานต่าง ๆ ทำให้มีโอกาสคลุกคลีกับชุมชนหลายกลุ่ม  หลายระดับ  หลายอาชีพได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  มีผลงาน  มีการทำงานจริงจัง  สม่ำเสมอ  ทำให้ได้รับเลือกให้เป็น  กรรมการ  และ ประธานหรือนายกสมาคมสโมสร    ขององค์กรต่าง ๆ อาทิ  เช่น

๑.       เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๒๕๔๙  เป็นเวลา  ๔๕  ปี  เป็นเลขานุการที่ยาวนานที่สุดของสภากาชาดไทย

๒.      ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศีลนิธิ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ๒๕๔๖

๓.       นายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๘ ปัจจุบัน

๔.       ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ๒๕๔๐

๕.       ประธานผู้พิพากษาสมทบ  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ ปัจจุบัน

๖.       ประธานสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบัน

๗.      ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึงปัจจุบัน

๘.       ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบัน

หมายเลขบันทึก: 198917เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2008 16:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 22:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

อยากฟังข้อคิด หรือใด ๆ จากอาจารย์จิระพันธุ์ ถ้าให้ท่านเขียนได้จะดีนะครับ เพราะคำสอนของครูรุ่นเก่าและเป็นคนที่ผูกพันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้อยนะครับ จะเป็นการสะท้อนการศึกษายุคก่อนกับยุคปัจจุบัน สงสัยต้อขอร้องให้ท่านเขียนครับ แล้วก็จะมีบทกลอนแทรกอยู่ด้วยแน่ ๆ เลย ไม่อยากให้ความมีคุณค่าหมดไปกับท่านอยากจะให้ฝากไว้กับชนรุ่นหลัง "การศึกษาไทยในจังหวัดพระครศรีอยุธยา"

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี