ห้องเรียนคุณภาพ

Dr.mayurachat
ห้องเรียนคุณภาพการบริหารจัดการที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารมืออาชีพ คุณทำได้มั๊ย ?

โรงเรียน เป็น ชีวิตของเด็ก ครู และผู้บริหาร
" ห้องเรียน คือ ชีวิตของเด็กและการทำงานของครู"
" ห้องเรียนคุณภาพ น่าจะเป็นสื่อที่ดีทีจะสะท้อนไปยัง นักเรียน ครู และผู้บริหาร"

KPI ห้องเรียนคุณภาพ
1 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
      1.1 ความรู้
               1.1.1
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง
               1.1.2
การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง
               1.1.3
การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพห้องเรียนคุณภาพ

       1.2 ผลปฏิบัติงาน
                1.2.1
แผนพัฒนาตนเอง
                1.2.2
ผลงานเชิงสร้างสรรค์

       1.3 ตัวชี้วัด
                1.3.1
มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทกี่ทำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ
                1.3.2
มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
        2.1 ความรู้
                 2.1.1
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
                 2.1.2
รูปแบบ Back ward Design
                 2.1.3
ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมเรียนรู้
                 2.1.4
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 2.1.5
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ 
      2.2 ผลปฏิบัติงาน
               2.2.1
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
               2.2.2
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ 
     2.3 ตัวชี้วัด
               2.3.1
นักเรียนมีผลงาน , ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง
3
การวิจัยในชั้นเรียน ( CAR)
     3.1
ความรู้
             3.1.1
การจัดทำ ID Plan
             3.1.2
การวิจัยในชั้นเรียน
      3.2
ผลปฏิบัติงาน
               3.2.1
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
               3.2.2
รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน
      3.3 ตัวชี้วัด
              3.3.1
ใช้ CAR พัฒนาตนเองและนักเรียน
              3.3.2
มีเพื่อนสะท้อนความคิด

4 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
        4.1 ความรู้
                  5.4.1.1
การใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการเรียน
        4.2
ผลปฏิบัติงาน
                 4.2.1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT
                 4.2.2
มี e-mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์
       4.3
ตัวชี้วัด
                 4.3.1
มีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

5. การสร้างวินัยเชิงบวก ( Positive Discipline)
      5.1 ความรู้
               5.5.1.1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก
      5.2
ผลปฏิบัติงาน
               5.5.2.1
จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ
       5.3
ตัวชี้วัด
            
ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม ทั้งร่างกายสติปัญญา สังคม และอารมณ์

6. การประชุมปฏิบัติการวางแผน
    6.1 เป้าหมายการพัฒนาครูในจังหวัด โดยพาทำ
    6.2
ข้อเสนอแนะ , แนวคิดในการทำแผน
          6.2.1 Base line
ของแต่ละโรงเรียน
                   6.2.1.1
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
                   6.2.2.2 NT, PISSA,
การประเมินผลของ สมศ.
                   6.2.2.3
ประเภทโรงเรียน
                   6.2.2.4
จำนวนนักเรียน , ครู
           6.2.2
การวิเคราะห์บริบท และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
           6.2.3
สาระเนื้อหาหลักสูตร หาแนวทางพัฒนาต่อยอด
 6.3 การนำเสนอ ( ในกิจกรรม) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มยุรฉัตร ธรรมวิเศษ

คำสำคัญ (Tags)#ห้องเรียนคุณภาพ#โรงเรียนอัจฉริยะ

หมายเลขบันทึก: 198312, เขียน: 02 Aug 2008 @ 21:50 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ

               มีความสุขในการทำงานนะคะ

                      

บุญปลอบ วรละม่อม
IP: xxx.173.143.17
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่มีรายละเอียดห้องเรียน