ชุมชนเลิกเหล้า

ชุมชนต้นแบบงานเลี้ยงไม่มีเหล้า

1 ในชุมชนต้นแบบลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

เครือข่ายศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

          พื้นที่นำร่อง คือ หมู่บ้านคำกลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แกนนำเครือข่ายสามารถนำความรู้ จากการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายนำไปปรับใช้ในการเขียนโครงการ การสรุปรายงาน-การสรุปงบประมาณ การให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          แกนนำสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้กลายเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดบทเรียน ประสบการณ์การทำงานชุมชนนำร่องลด ละ เลิกเหล้า : ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในภาคส่วนต่างๆ

เกิดกระแส การจัดงานประเพณีไม่มีเหล้า ในชุมชนมากขึ้น ได้แก่ งานศพ งานบวช งานประเพณีปราสาทผึ้ง เป็นต้นและมีการนำบทเรียนการจัดงานแพร่ขยายสู่ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเกิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านไม่มีเหล้า    

          ผลการทำงานชุมชนลด ละ เลิกเหล้าส่งผลทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ องค์กรแชร์สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพสมุนไพรแก่กลุ่มเยาวชน ฝึกอบรมนวดแผนโบราณ ศูนย์สังคมพัฒนา(สภาคริสต์จักร)สนับสนุนโดยการให้วัวแก่กลุ่มผู้ชายที่สามารถเลิกเหล้าได้มาเลี้ยงเป็นรายได้ในครอบครัวต่อไปและมีการประสานแกนนำผู้ชายเลิกเหล้าบ้านคำกลางเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การลด ละ เลิกเหล้าและการทำงานชุมชนเลิกเหล้า ณ จ.มุกดาหาร นำสู่การนำบทเรียนการทำงานหมู่บ้านคำกลางเผยแพร่ให้กับพื้นที่ของศูนย์สังคมพัฒนา จำนวน 20 ชุมชนในภาคอีสานตอนใต้

          ปัจจุบันนี้หมู่บ้านคำกลางได้ขยายบทเรียนชุมชนนำร่องลด ละ เลิกเหล้า ไปยังหมู่บ้านในตำบลโนนหนามแท่งอีก  13 หมู่บ้าน รวมถึงการเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นในการมาศึกษาดูงาน การเรียนรู้วิธีการเลิกเหล้าจากกลุ่มผู้ชายเลิกเหล้า การรณรงค์งานเลี้ยงไม่มีเหล้า การศึกษาดูงานเรื่องอาชีพ เช่น กลุ่มเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสมุนไพร บทเรียนนี้ได้ขยายไปยังชุมชนที่มีแนวคิดจัดทำชุมชนลด ละ เลิกหล้า ใน 7 จังหวัด 4 ภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน การสวดสรภัญญะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ด้วย ความร่วมมือของคนในชุมชนทั้งจากผู้ชายลด ละ เลิกเหล้า คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และครูโรงเรียนบ้านคำกลาง โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อตอกย้ำถึงผลกระทบจากการดื่มเหล้าและวางแนวทางร่วมกันในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลิกเหล้า ลดความรุนแรงความเห็น (0)