การจัดการความรู้ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551 เรื่องที่4

Planning Division KKU
อัตรากำลัง

กรอบอัตรากำลัง  4  ปี   พ.ศ. 2551 -2554   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  โดย    นายสิทธิชัย  สอนสุภี    และนายวิทยา  บุญนำ

 

หลักการและความเป็นมา

                    สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (...) เป็นผู้ดำเนินการตามนัยของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.. 2547 มาตรา 20

                    ... มอบหมายให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ตามกรอบการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 

 

วิธีการวิเคราะห์

                                (1) การ วิเคราะห์อัตรากำลังสายผู้สอน ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหัวจริงกับนักศึกษาเต็มเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มภาระงานอนาคตจากแผนหลักสูตรและเป้าหมายนักศึกษา ตามแนวทาง ดังนี้

                                        (1.1) วิเคราะห์จำนวนอัตราปัจจุบันและอัตราเกษียณ  โดยตรวจสอบกรอบอัตรากำลังสายผู้สอน ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ปี พ.. 2550 พร้อมทั้งวิเคราะห์อัตราเกษียณในช่วงปี พ.. 2551-2554 

                                        (1.2) วิเคราะห์ภาระงานปัจจุบันและภาระงานอนาคต โดยประมาณการจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ปี พ .. 2551-2554 จากการวิเคราะห์ภาระงานสอนนักศึกษาเต็มเวลา ปี พ .. 2547-2550 และวิเคราะห์แนวโน้มนักศึกษาเต็มเวลาจากเป้าหมายจำนวนนักศึกษาตามแผนการผลิตบัณฑิต

                                        (1.3) วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์  สกอ.  โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และปรับเพิ่มภาระงานบริหาร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ พิจารณาจำแนกเป็น 3 กรณี คือ

                                                กรณี 1 วิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์ของ  สกอ.

                                                กรณี 2 วิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์ของ  สกอ.   และปรับภาระงานอาจารย์เต็มเวลาเนื่องจากงานบริหาร เพิ่มร้อยละ 5 

                                                กรณี 3 วิเคราะห์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์ของ  สกอ. และปรับภาระงานอาจารย์เต็มเวลาเนื่องจากงานบริหาร งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มร้อยละ 10  

                                (2) การ วิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน ใช้วิธีการวิเคราะห์สัดส่วนจำนวนอัตรากำลังสายผู้สอนต่อสายสนับสนุน และวิเคราะห์ภาระงาน   ตามแนวทางดังนี้

                                         (2.1) วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์ สกอ. โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์สัดส่วนจำนวนอัตรากำลังสายผู้สอนต่อสายสนับสนุน = 1 : 1

                                        (2.2) วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์เฉลี่ย 4 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ตามค่าเฉลี่ยสัดส่วนจำนวนอัตรากำลังสายผู้สอนต่อสายสนับสนุน 4 ปี =  1 : 0.8

                                        (2.3) วิเคราะห์กรอบอัตราตามเกณฑ์ คปร. กรณีงานบริการสุขภาพ  โดยพิจารณาภาระงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ จำนวนหอผู้ป่วยและเตียงที่ให้บริการ ปี พ.. 2547-2550 และแผนบริการรักษาพยาบาล  4 ปี พ.. 2551-2554

 

                                (3) การ วิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการ ใช้วิธีการวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานโดยกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตามเกณฑ์ของ คปร . ตามแนวทางดังนี้

                                        (3.1) วิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเดิม โดยพิจารณาจากกรอบรวมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จากกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรร 4 ปี พ.ศ. 2548-2551 และกำหนดสัดส่วนกลุ่มงานบริการต่อกลุ่มงานเทคนิค = 3 : 7

                                        (3.2) วิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานใหม่ โดยพิจารณาภาระงานเพิ่มจากภารกิจใหม่ที่รัฐมอบหมายได้แก่     งานบริการรักษาพยาบาล สำหรับอาคารศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์  (19ชั้น) และอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Director of Planning Division.KKU

คำสำคัญ (Tags)#อัตรากำลัง

หมายเลขบันทึก: 197549, เขียน: 30 Jul 2008 @ 14:03 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 11:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)