ณ โยบายวันนี้อย่ามีเมียและอย่าแต่งงานมันมีอันตรายต่อขีวิตทั้งขีวิตและอนาคตของเราชาติชาย