เขียน...... แล้วคับ !

คะแนนแห่งชีวิต

 

    

 

       . . . . .ใ ห้ เ ป็ น ค ะ แ น น    เ ป็ น ร า ง วั ล


        แ ล ะ เ ป็ น เ ห มื อ น ดั ง ข อ ง ข วั ญ


           ที่ เ ติ ม ใ ห้ ชี วิ ต ฉั น ส ว ย ง า ม


           ไ ม่ ว่ า หั น ห น้ า ไ ป ท า ง ไ ห น


        ก็ พ บ ว่ า มี แ ต่ ค ว า ม อ่ อ น ห ว า น


            เ ป็ น ค ะ แ น น    เ ป็ น ร า ง วั ล


         แ ล ะ เ ป็ น เ ห มื อ น ดั ง ข อ ง ข วั ญ


         ที่ ฉั น เ ฝ้ า ร อ ม า น า น แ ส น น า น


       ข อ แ ค่ มี เ ธ อ อ ยู่ ต ร ง นี้   ฉันยอม . . .

 


           ไ ม่ มี ใ ค ร ต ล อ ด ก า ล . . . . . .

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยศวดี สายสืบ V3ความเห็น (2)

ชั่วโมงต้องมนต์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
     ข อ แ ค่ มี เ ธ อ อ ยู่ ต ร ง นี้   ฉันยอม . . .

ไ ม่ มี ใ ค ร ต ล อ ด ก า ล . . . . . .

ยอมเหมือนกัน...

น้ำผึ้งจ้า
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

ชอบเพลงเดียวกะพี่เลยน้อง อิ อิ