. . . . .ใ ห้ เ ป็ น ค ะ แ น น    เ ป็ น ร า ง วั ล


        แ ล ะ เ ป็ น เ ห มื อ น ดั ง ข อ ง ข วั ญ


           ที่ เ ติ ม ใ ห้ ชี วิ ต ฉั น ส ว ย ง า ม


           ไ ม่ ว่ า หั น ห น้ า ไ ป ท า ง ไ ห น


        ก็ พ บ ว่ า มี แ ต่ ค ว า ม อ่ อ น ห ว า น


            เ ป็ น ค ะ แ น น    เ ป็ น ร า ง วั ล


         แ ล ะ เ ป็ น เ ห มื อ น ดั ง ข อ ง ข วั ญ


         ที่ ฉั น เ ฝ้ า ร อ ม า น า น แ ส น น า น


       ข อ แ ค่ มี เ ธ อ อ ยู่ ต ร ง นี้   ฉันยอม . . .

 


           ไ ม่ มี ใ ค ร ต ล อ ด ก า ล . . . . . .