การคิดเป็นความสามารถของสมองที่ประมวลข้อมูลทีได้จากการรับรู้มาเป็นองค์ความรู้ในตน สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่วัยก่อนเรียน  เกมชุดนี้ครูอ๋อมได้ทดลองกับเด็กอายุ 4-5 ขวบ เด็ก ๆ ชอบมาก อยากให้เอาไปทดลองบ้างนะค่ะ

เกม เหมือนกันไหม ชุดที่  1 ก ( โดย วรกมล  สุตะวงค์)

จุดมุ่งหมาย

  1.ฝึกการสังเกตภาพที่เหมือนกัน

                2. ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

                3.  ฝึกทักษะการคิดสังเคราะห์

ภาพประกอบ

 

  วิธีเล่น

1.       ให้เด็ก ดูภาพบัตรภาพคำสั่ง

2.       เด็กเลือกบัตรที่มีภาพเหมือนกันกับภาพบัตรคำสั่ง มาเข้าคู่กัน

3.       ครูตรวจคำตอบโดยวางบัตรภาพคำสั่งมาเข้าคู่กันกับบัตรที่เลือก ถ้าเหมือนกัน แสดงว่าถูกต้อง