การบูรณาการงานร่วมกับอปท.

PPHO
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Healthy Community Lifestyle 2008

           จากการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยให้อปท.ร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ในปี 2550  จ.พิจิตร  มีอปท.เข้าร่วมโครงการจำนวน  16  แห่ง  จากการดำเนินงานทุกอปท. มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอปท. และดำเนินการตามข้อกำหนด  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนฯ  62.82%  พบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานทั้งในส่วนของการจัดการกองทุน  และการดำเนินงาน 

           ในปี 2551 สปสช.รับสมัครอปท.เข้าร่วมโครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล  มี อปท.เข้าร่วมเพิ่มอีก  40  แห่ง  รวมเป็น  56 แห่ง  ( คงมีพื้นที่ยังไม่เข้าโครงการฯ 48 แห่ง )   ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ณ.  รพ.พิจิตร เมื่อวันที่  25  มกราคม  2551  

( ติดค้างรูปไว้ก่อนนะ จะนำมาลงในภายหลัง )

            ทีมงานสาธารณสุข ( ทีมบูรณาการท้องถิ่น ) จากหลายๆฝ่ายในสสจ. ร่วมงานแผนการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทีมงานสาธารณสุขพิจิตรความเห็น (0)